Learn new foreign languages and open yourself up to new opportunities.

Naučte sa nové cudzie jazyky a otvorte si nové možnosti.

I am writing this post in two languages: English and Slovak.

Foreign languages – some of us enjoy learning them, others don’t. I belong to the first group. In 2014, I was motivated to achieve C2 level in English. And I did it, ESOL Cambridge awarded me a certificate of language proficiency at C2 level.

I am thinking of taking the CELI 3 exam (in Italian) at B2 level. I’ve been immersing in Italian since 1996 and I already understand a lot of it; it’s time for grammar, which I somehow didn’t want to learn. Maybe I will use the services of a language school. Italian is a beautiful language, it’s worth knowing it.

Cudzie jazyky – niektorí z nás sa ich učia radi, iní nie. Ja patrím do prvej skupiny. V roku 2014 som bol motivovaný dosiahnuť úroveň C2 v angličtine. A podarilo sa mi to, ESOL Cambridge mi udelil certifikát o znalosti jazyka na úrovni C2.

Uvažujem o skúške CELI 3 (z taliančiny) na úrovni B2. Do taliančiny sa ponáram od roku 1996 a veľa z nej už rozumiem; je čas na gramatiku, ktorú som sa akosi nechcel učiť. Možno využijem služby jazykovej školy. Taliančina je krásny jazyk, oplatí sa ho vedieť.

Foreign languages, or to be more precise, knowing them well, gives us new opportunities: we can talk to people from foreign countries, we can apply for a job abroad, or a better job in our own country – you could list other advantages. Besides, our brain works on learning a new language, and this has an impact on our quality of life.

Cudzie jazyky, presnejšie povedané ich dobrá znalosť, nám dávajú nové možnosti: môžeme sa rozprávať s ľuďmi z cudzích krajín, môžeme sa uchádzať o prácu v zahraničí alebo o lepšiu prácu vo vlastnej krajine – mohli by ste vymenovať ďalšie výhody. Okrem toho náš mozog pracuje na učení sa nového jazyka, čo má vplyv na kvalitu nášho života.

There are certain changes in the world today that make it possible to work in a different way than it used to be. Work tools (mainly computer with internet connection) are there to be used to your advantage. It seems to me that more and more people (especially those aged 20-40) decide to be a so-called freelancer.

A freelancer is (according to Polish Wikipedia): “a person who works without a full-time job, completing tasks on commission, usually specialising in a given field.” And that makes sense! Such a working life is a plus for lots of people.

V dnešnom svete došlo k určitým zmenám, ktoré umožňujú pracovať iným spôsobom, ako tomu bolo v minulosti. Pracovné nástroje (hlavne počítač s pripojením na internet) môžete využiť vo svoj prospech. Zdá sa mi, že čoraz viac ľudí (najmä vo veku 20-40 rokov) sa rozhoduje pre tzv. slobodné povolanie.

Pracovník na voľnej nohe je (podľa poľskej Wikipédie) “osoba, ktorá pracuje bez plného pracovného úväzku, plní úlohy na objednávku, zvyčajne sa špecializuje na určitú oblasť“. A to dáva zmysel! Takýto pracovný život je pre mnohých ľudí výhodou.

Summary
To open yourself up to new opportunities (e.g. working or travelling), it is good to know foreign languages. Immersion in a foreign language can help you to get to know it; when you are in your own country, you can read newspapers, books, listen to the radio, watch TV, listen to podcasts, etc.

Reading and listening greatly develops our practical knowledge of the foreign language. Of course it is good to know the grammar of the language. You can combine “school” learning with being surrounded by a foreign language.

Zhrnutie
Ak si chcete otvoriť nové možnosti (napr. pracovné alebo cestovné), je dobré vedieť cudzie jazyky. Ponorenie sa do cudzieho jazyka vám pomôže spoznať ho; keď ste vo svojej krajine, môžete čítať noviny, knihy, počúvať rádio, sledovať televíziu, počúvať podcasty atď. Čítanie a počúvanie výrazne rozvíja naše praktické znalosti cudzieho jazyka. Samozrejme, je dobré poznať gramatiku jazyka. Školské učenie môžete spojiť s cudzím jazykom.

I wish you success in your language learning!

Prajem vám veľa úspechov pri učení sa jazykov!

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvážte sa žiť. Je to Tvoj život.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s