“Focus on being productive, not busy.” (T. Ferriss)

“Skup się na byciu produktywnym, a nie na byciu zajętym.” (T. Ferriss)

Focusing on the goal is important. Do you have something important to do? Then just do it! Don’t procrastinate. Don’t put off what’s really important until later. And you have to be focused on being productive, learn to be productive.

Ważne jest skupienie się na celu. Czy masz coś ważnego do zrobienia? Po prostu to zrób! Nie zwlekaj. Nie odkładaj tego, co jest naprawdę ważne, na później. Musisz skupić się na tym, aby być produktywnym, nauczyć się być produktywnym.

You can take advice from the Internet. I typed into the search engine “How to be productive?” and I got sets of tips on the subject. Some of them are:

Możesz czerpać rady z Internetu. Wpisałem do wyszukiwarki “Jak być produktywnym?” i otrzymałem zestawy wskazówek na ten temat. Niektóre z nich to:

  1. Take more breaks (from Forbes website)
  2. Follow the 80/20 rule. (Forbes)
  3. Tackle your challenging tasks before lunch (Forbes).
  4. Don’t multitask. (https://www.activecampaign.com/)
  5. Get better at saying ‘no’. (https://www.activecampaign.com/)
  1. Rób sobie więcej przerw. (ze strony Forbesa)
  2. Używaj zasadę 80/20. (Forbes)
  3. Zajmij się wyzwaniami przed lunchem. (Forbes)
  4. Nie rób kilku rzeczy naraz. (https://www.activecampaign.com/)
  5. Bądź lepszy w mówieniu “nie”. (https://www.activecampaign.com/)

There are a lot of such tips on the above two websites, I have chosen just a few to give an example.

Na dwóch powyższych stronach internetowych można znaleźć wiele takich wskazówek, ja wybrałem tylko kilka, aby dać przykład.

If I have something important to do, I just do it. It’s a question of discipline. The combination of being disciplined and focused on the goal, as well as being productive, can yield great results. When we add creativity to this, the results can surprise us.

Jeśli mam coś ważnego do zrobienia, po prostu to robię. To kwestia dyscypliny. Połączenie dyscypliny i koncentracji na celu oraz produktywności może przynieść wspaniałe rezultaty. Gdy dodamy do tego kreatywność, rezultaty mogą nas zaskoczyć.

Let us not be busy, let us be productive.

Nie bądźmy zajęci, bądźmy produktywni.

And what is it like for you? Are you productive? Are you making changes to become more productive? How do you want to learn to be productive?

A jak to wygląda w Twoim przypadku? Czy jesteś produktywny? Czy wprowadzasz zmiany, aby stać się bardziej produktywnym? Jak chcesz się nauczyć być produktywnym?

Dare to live. It’s YOUR life.

Odważ się żyć. To TWOJE życie.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s