How do I know when I have achieved success? (some content from my ebook “Dare to Live”)

Skąd wiem, że osiągnąłem sukces? (część treści z mojego ebooka “Dare to Live”)

(This post is in English and Polish)

I want to share my personal reflection from my book. Read the quote below and find out how I know when I have achieved success.

Chcę się podzielić osobistą refleksją z mojej książki. Przeczytaj poniższy cytat i dowiedz się, skąd wiem, że osiągnąłem sukces.

“Each of us should develop a current definition of success, our own definition. It will (probably) change over time.

Right now (I am 49 years old) I consider myself successful when:

 1. I get up in the morning and want to live and do the things I love to do (such as write a blog).
 2. I know what I expect from life and from myself (I try not to expect anything from other people).
 3. I am not afraid of the future.
 4. I use opportunities to give good to other people.
 5. I am happy with what I have: life, health, family, friends, some material things.
 6. I do not envy anyone anything.
 7. I forgive everyone everything.
 8. I am grateful: to God and people.
 9. I fulfill my time with what is necessary and what I like.
 10. My life is orderly: internally and externally.
 11. I have good relationships with my family and friends.
 12. I do not hurry or rush through life.
 13. I do not race against anyone.
 14. I give myself the right to make mistakes.
 15. I do not hurt other people and I treat them as I would like them to treat me.
 16. I contribute to the development of other people.”

“Każdy z nas powinien opracować aktualną definicję sukcesu, własną definicję. Będzie się ona (prawdopodobnie) zmieniać z czasem.

W tej chwili (mam 49 lat) uważam się za człowieka sukcesu, gdy:

 1. Wstaję rano i chce mi się żyć i robić rzeczy, które kocham (np. pisać bloga).
 2. Wiem, czego oczekuję od życia i od siebie (staram się nie oczekiwać niczego od innych ludzi).
 3. Nie boję się przyszłości.
 4. Wykorzystuję okazje do dawania dobra innym ludziom.
 5. Jestem zadowolony z tego, co mam: życia, zdrowia, rodziny, przyjaciół, niektórych rzeczy materialnych.
 6. Nikomu niczego nie zazdroszczę.
 7. Wybaczam wszystkim wszystko.
 8. Jestem wdzięczny: Bogu i ludziom.
 9. Wypełniam swój czas tym, co konieczne i tym, co lubię.
 10. Moje życie jest uporządkowane: wewnętrznie i zewnętrznie.
 11. Mam dobre relacje z moją rodziną i przyjaciółmi.
 12. Nie spieszę się ani nie pędzę przez życie.
 13. Nie ścigam się z nikim.
 14. Daję sobie prawo do popełniania błędów.
 15. Nie krzywdzę innych ludzi i traktuję ich tak, jak chciałbym, żeby oni traktowali mnie.
 16. Przyczyniam się do rozwoju innych ludzi.”

That is how I see success. I do not associate success with fame, huge wealth, popularity, etc. Success is peace of mind, success is being honest, success is living a peaceful life without arguments and disputes, success is… maybe you can add something – what is success for you?

Właśnie tak postrzegam sukces. Nie kojarzę sukcesu ze sławą, ogromnym majątkiem, popularnością itp. Sukces to spokój ducha, sukces to bycie uczciwym, sukces to spokojne życie bez kłótni i sporów, sukces to… może ty dodasz coś – czym jest dla ciebie sukces?

Dare to live. It’s YOUR life.

Odważ się żyć. To TWOJE życie.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s