The meaning and value of Holy Communion

(Význam a hodnota svätého prijímania) (This post is in two languages: English and Slovak)

Jesus said: “I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. The bread that I will give is my body, given for the life of the world.” (J 6, 51).

(the translation from Polish)

Ježiš povedal: “Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré sa dáva za život sveta.” (J 6, 51).

“The feast at which Christ’s disciples repeated His words and consumed the bread and wine transformed into His body and blood was originally called the Breaking of Bread. Gradually it was combined with the reading of God’s Word and prayers to form the rites of the Mass.

(the source: https://www.archikatedraoliwa.pl/sakramenty-i-sakramentalia-29741/komunia-swieta-29743)

“Hostina, pri ktorej Kristovi učeníci opakovali Jeho slová a konzumovali chlieb a víno premenené na Jeho telo a krv, sa pôvodne nazývala Lámanie chleba. Postupne sa spojilo s čítaním Božieho slova a modlitbami a vytvorilo obrad omše.”

“The Eucharist is not just a reminder of the Last Supper. We believe that the Holy Spirit actually transforms the bread and wine into the Body and Blood of Christ, although their outward form is not changed. The Body and Blood are offered to God the Father; it is the making present of the sacrifice made by Jesus on the Cross. The Mass is thus a participation in Christ’s death and also in his resurrection.

(source: https://www.archikatedraoliwa.pl/sakramenty-i-sakramentalia-29741/komunia-swieta-29743)

Eucharistia nie je len spomienkou na Poslednú večeru. Eucharistia nie je len spomienkou na Poslednú večeru. Veríme, že Duch Svätý skutočne premieňa chlieb a víno na Kristovo Telo a Krv, hoci ich vonkajšia podoba sa nemení. Telo a Krv sa obetujú Bohu Otcovi; je to sprítomnenie obety, ktorú priniesol Ježiš na kríži. Omša je teda účasťou na Kristovej smrti a tiež na jeho zmŕtvychvstaní., hoci ich vonkajšia podoba sa nemení. Telo a Krv sa obetujú Bohu Otcovi; je to sprítomnenie obety, ktorú priniesol Ježiš na kríži. Omša je teda účasťou na Kristovej smrti a tiež na jeho zmŕtvychvstaní.

The Mass is the source of life for Catholics, at Mass we listen to the readings from Scripture, but we can also feed on the body of Christ, the real body, HIS body, and this gives us power. We Catholics believe so, this IS the real and true Jesus Christ. If God gives us such a gift, why not use it? What God gives to man cannot be described in words. And what God has prepared for us (after we die) – these wonders are also indescribable.

Svätá omša je pre katolíkov zdrojom života, pri nej počúvame čítania zo Svätého písma, ale môžeme sa aj živiť Kristovým telom, skutočným telom, JEHO telom, a to nám dáva silu. My katolíci tak veríme, že toto JE skutočný a pravý Ježiš Kristus. Ak nám Boh dáva takýto dar, prečo ho nevyužiť? To, čo Boh dáva človeku, sa nedá opísať slovami. A to, čo nám Boh pripravil (po našej smrti) – tieto zázraky sa tiež nedajú opísať.

I wish my readers faith, hope and love, may they guide you.

Prajem svojim čitateľom vieru, nádej a lásku, nech vás vedú.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvážte sa žiť. Je to Tvoj život.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s