“Too many of us dismiss our dreams”

A lot of things depends on our dreams, we achieve what we dream of, or we are afraid to dream and consequently our achievements are small. This post is to encourage you to dream. As I often write: dare to live, dare to dream.

Wiele rzeczy zależy od naszych marzeń, osiągamy to, o czym marzymy, albo boimy się marzyć i w rezultacie nasze osiągnięcia są niewielkie. Ten wpis ma na celu zachęcenie cię do marzeń. Jak często piszę: odważ się żyć, odważ się marzyć.

Anthony Robbins in his book ‘Letters to a Friend’ writes:
“(…) too many of us dismiss our dreams, when life’s problems arise we put aside our own aspirations, we forget that our future depends on us, we lose confidence and hope.” (translation from Polish)

Anthony Robbins w swojej książce “Listy do przyjaciela” pisze:
“(…) zbyt wielu z nas odrzuca swoje marzenia, gdy pojawiają się problemy życiowe, odkładamy na bok własne aspiracje, zapominamy, że nasza przyszłość zależy od nas samych, tracimy pewność siebie i nadzieję.”

Dreams – it is good to dream, because life then becomes more interesting, we have an internal “drive”, our dreams push us forward, from our dreams arise our goals and plans, we begin to think about how to plan our projects and how to implement them to bring us satisfaction.

Marzenia – dobrze jest marzyć, bo życie staje się wtedy ciekawsze, mamy wewnętrzny “napęd”, nasze marzenia pchają nas do przodu, z naszych marzeń wynikają nasze cele i plany, zaczynamy się zastanawiać, jak zaplanować nasze przedsięwzięcia i jak je zrealizować, aby przyniosły nam satysfakcję.

Do you dream of a more interesting and happier life? Do any plans follow from this? Do you dare to dream? Ask yourself these questions and answer me honestly, because your progress starts with your reflection on your life.

Czy marzysz o ciekawszym i szczęśliwszym życiu? Czy wynikają z tego jakieś plany? Czy odważysz się marzyć? Zadaj sobie te pytania i szczerze na mnie odpowiedz, bo twoje postępy zaczynają się od twojej refleksji nad twoim życiem.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odważ się żyć. To twoje życie.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s