Your beliefs determine the quality of your life – so get rid of the beliefs that limit you.

Vaše presvedčenia určujú kvalitu vášho života – zbavte sa teda presvedčení, ktoré vás limitujú.

(this post is in two languages: English and Slovak)

There are limiting beliefs and supporting beliefs. Supportive beliefs reassure us that we can achieve what we strive for. Limiting beliefs sabotage our efforts. Most often they are related to past experiences that have affected our self-esteem.

Existujú obmedzujúce presvedčenia a podporujúce presvedčenia. Podporné presvedčenie nás uisťuje, že môžeme dosiahnuť to, o čo sa snažíme. Obmedzujúce presvedčenia sabotujú naše úsilie. Najčastejšie sa spájajú s minulými skúsenosťami, ktoré ovplyvnili naše sebavedomie.

If you want to live a better, more interesting life filled with success then get rid of limiting beliefs because they make you not believe in your abilities, they sabotage your possible achievements. Someone said: know your limitations and then ignore them. Believe that you can, and you will be able to achieve so much that you will surprise yourself.

Ak chcete žiť lepší, zaujímavejší život plný úspechov, zbavte sa obmedzujúcich presvedčení, pretože vás nútia neveriť vo svoje schopnosti a sabotujú vaše možné úspechy. Niekto povedal: poznajte svoje obmedzenia a potom ich ignorujte. Verte, že môžete, a dokážete toho toľko, že prekvapíte sami seba.

Examples of limiting beliefs:
“I can’t do this because …”
“I don’t believe I can make $10,000 a month.”

Príklady obmedzujúcich presvedčení:
“Nemôžem to urobiť, pretože…”
“Neverím, že dokážem zarobiť 10 000 dolárov mesačne.”

Supportive beliefs, on the other hand, bring you closer to success.

Here are examples:
“A lot depends on me.”
“Attitude changes everything.”

Na druhej strane, podporné presvedčenia vás priblížia k úspechu. Tu sú príklady:
“Veľa závisí odo mňa.”
“Postoj mení všetko.”

Beliefs are what we believe in. It is essential to get rid of limiting beliefs and acquire supporting beliefs: this is one part of your path to success. It simply works. There are certain principles in the field of personal development that are consistently true. Move forward with supportive beliefs.

Viera je to, v čo veríme. Je dôležité zbaviť sa obmedzujúcich presvedčení a získať podporné presvedčenia: je to jedna z častí vašej cesty k úspechu. Jednoducho to funguje. V oblasti osobnostného rozvoja platia určité zásady, ktoré sa neustále opakujú. Pokračujte vpred s podpornými presvedčeniami.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvážte sa žiť. Je to Tvoj život.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s