“Almost all the changes we want to make in our lives fall into two categories…” (Anthony Robbins)

“Niemal wszystkie zmiany, które chcemy wprowadzić w naszym życiu, dzielą się na dwie kategorie…” (Anthony Robbins)

(This post is written in English and Polish)

All the quotes were taken from the Polish version of the book (“Listy do przyjaciela”) and then translated into English.

“Almost all the changes we want to make in our lives fall into two categories: either we want to change the way we feel (…) or we want to change our own actions.” This quote comes from Anthony Robbins’ book ‘Letters to a Friend’.

“Niemal wszystkie zmiany, które chcemy wprowadzić w naszym życiu, dzielą się na dwie kategorie: albo chcemy zmienić sposób odczuwania (…), albo też pragniemy zmienić własne działania.” Cytat ten pochodzi z książki Anthonego Robbinsa “Listy do przyjaciela”.

Regarding the need to change the way we feel, A. Robbins writes that we want to have more confidence and self-confidence, we want to overcome our own fears, get rid of frustrations, and feel happy.

Jeśli chodzi o potrzebę zmiany sposobu odczuwania, to A. Robbins pisze, że chcemy mieć więcej pewności i wiary w siebie, chcemy pokonać własne obawy, pozbyć się frustracji, czuć się szczęśliwym.

In terms of changing someone’s own actions, A. Robbins mentions, for example, that we want to behave differentlye.g. stop smoking or get rid of the habit of putting things off for later.

Jeśli chodzi o zmianę własnych działań to A. Robbins wymienia np. to, że chcemy się inaczej zachowywać – np. rzucić palenie lub pozbyć się nawyku odkładania na później.

A. Robbins adds that: “The problem, however, is that very few of us know how to bring about these changes and how to make them permanent.”

A. Robbins dodaje, że: “Problem polega jednak na tym, że bardzo niewielu z nas wie, jak spowodować te zmiany i jak sprawić, by były trwałe.”

Change: the only sure thing. The world will keep changing. If something doesn’t suit us, we have ambitions to do something different from what we currently do, this is often a reason to want change. If we really want something, we have enough energy to follow the inner voice that “pushes” us forward, towards a different, better reality that we want to create for ourselves.

Zmiana: jedyna pewna rzecz. Świat się będzie ciągle zmieniał. Jeśli coś nam nie odpowiada, mamy ambicje robić coś innego niż obecnie, to jest to często powód do pragnienia zmiany. Jeśli czegoś naprawdę pragniemy, to mamy wystarczająco dużo energii aby pójść za wewnętrznym głosem, który “pcha” nas do przodu, w kierunku innej, lepszej rzeczywistości, którą chcemy dla siebie stworzyć.

QUESTIONS for you:

Monitor your thoughts, do you still want change for the better, or have you already got used to the current situation and don’t want to change anything? How ambitious are you? Do you still want to change your world? What can you do today to discover the mission in your life? What good of yourself can you give to the world, to other people?

Pytania do Ciebie:

Obserwuj swoje myśli, czy nadal pragniesz zmian na lepsze, czy może już przyzwyczaiłeś się do obecnej sytuacji i nie chcesz nic zmieniać? Jak bardzo ambitny jesteś? Czy pragniesz nadal zmieniać twój świat? Co możesz zrobić dzisiaj aby odkryć misję w twoim życiu? Co dobrego z siebie możesz dać światu, ludziom?

Dare to live. It’s YOUR life.

Odważ się żyć. To TWOJE życie.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s