“One of the guidelines for speakers at TED conferences is to avoid ‘following the beaten track’.” (Carmine Gallo)”

“Jedným z usmernení pre rečníkov na konferenciách TED je vyhýbať sa ‘zabehnutým koľají’. (Carmine Gallo)”

(This post is written in English and Slovak)

The quote in the title of this post comes from page 101 of Carmine Gallo’s book “The Storyteller’s Secret” (I have my copy in Polish). One can think how to use the knowledge about storytelling (contained e.g. in the above-mentioned book) in the activities of authors, bloggers, but also all who want to educate the audience in some way.

Citát v názve tohto príspevku pochádza zo strany 101 knihy Carmina Galla “Tajomstvo rozprávača” (mám svoj výtlačok v poľštine).Môžete sa zamyslieť nad tým, ako využiť poznatky o storytellingu (obsiahnuté napríklad v spomínanej knihe) v aktivitách autorov, blogerov, ale aj všetkých, ktorí chcú nejakým spôsobom vzdelávať publikum.

In the next paragraph, I will share my reflection on the following excerpt from the book under discussion (page 101):
“One of the guidelines for speakers at TED conferences is to avoid ‘following the beaten track’. Storytellers who fall short of expectations are effectively educating the audience and giving them a topic to talk about. This has a positive dimension – it allows them to create stories that are unexpected, shocking or surprising.”

V nasledujúcom odseku sa podelím o svoju úvahu nad nasledujúcim úryvkom z diskutovanej knihy (strana 101):
“Jedným z usmernení pre rečníkov na konferenciách TED je vyhýbať sa ‘zabehnutým koľají’. Rozprávači, ktorí nesplnia očakávania, účinne vzdelávajú publikum a poskytujú mu tému, o ktorej sa dá hovoriť. To má pozitívny rozmer – umožňuje im to vytvárať príbehy, ktoré sú nečakané, šokujúce alebo prekvapujúce.”

If you are a blogger, writer, journalist, author of some “content” and you want to educate, it may be worth (and even necessary) to implement the tips from the Carmine Gallo quote above. If something worked in the case of Bill Gates, Steve Jobs and other people who were or are “storytellers”, then your message (content) presented in accordance with the “secret” of a storyteller will also work, e.g. surprise or even delight the recipient. An unexpected element is easier to remember, and this certainly applies to a shocking element.

Ak ste bloger, spisovateľ, novinár, autor nejakého “obsahu” a chcete sa vzdelávať, možno sa oplatí (a dokonca je to potrebné) implementovať tipy z vyššie uvedeného citátu Carmina Galla. Ak niečo fungovalo v prípade Billa Gatesa, Steva Jobsa a ďalších ľudí, ktorí boli alebo sú “rozprávači príbehov”, potom aj vaše posolstvo (obsah) prezentované podľa “tajomstva” rozprávača príbehov bude fungovať, napr. prekvapí alebo dokonca poteší príjemcu. Neočakávaný prvok sa ľahšie zapamätá, čo určite platí aj pre šokujúci prvok.

Conclusion:

Keep looking for new ways to reach your audience if you have a mission or just a desire to educate. The book “The Storteller’s Secret” can help you with this. If you want to read about the book mentioned look for example here:
https://www.carminegallo.com/books/the-storytellers-secret/

Záver:
Ak máte poslanie alebo len túžbu vzdelávať, hľadajte stále nové spôsoby, ako osloviť svoje publikum. Pomôcť vám môže kniha “Tajomstvo stortellera”. Ak si chcete prečítať o spomínanej knihe, pozrite sa napríklad sem:
https://www.carminegallo.com/books/the-storytellers-secret/

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvážte sa žiť. Je to Tvoj život.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s