Teenagers and the quality of Polish educational system.

(Najstniki in kakovost poljskega izobraževalnega sistema.)

(This post is written in English and Slovenian)

Let me start with a quote from ‘Psychologia nastolatka’ (‘The Psychology of the Adolescent’):

Naj začnem s citatom iz ‘Psychologia nastolatka’ (‘Psihologija mladostnika’):

“When a teenager enrolls in a drama club class, for example, he steps outside his comfort zone, takes risks, limits his control, and begins the process, often without knowing the outcome. Additionally, he starts to build social relationships with other kids, learns attentiveness, co-responsibility, closeness. That when he is part of a team, what happens between people becomes most important, not his individual goals. What is more important is the relationship, not the being right.” (Psychologia nastolatka, nr 4/2022, p. 78; the translation from Polish)

“Ko se najstnik na primer vpiše v dramski krožek, stopi izven svojega območja udobja, tvega, omeji svoj nadzor in začne proces, pogosto ne da bi vedel, kakšen bo izid. Poleg tega začne graditi socialne odnose z drugimi otroki, uči se pozornosti, soodgovornosti, bližine. Da ko je del ekipe, postane najpomembnejše to, kar se dogaja med ljudmi, in ne njegovi individualni cilji. Pomembnejši je odnos in ne to, da imaš prav.” (Psychologia nastolatka, št. 4/2022, str. 78)

The school system in Poland does not (in my opinion) prepare teenagers for the realities of life. How can this be changed? It seems to me that parents and teenagers themselves should demand somehow the quality of education, so that the school is not overloaded with theoretical content, a modern school should ensure learning how to solve problems. Besides, some people claim that the school system in Poland kills creativity, pupils learn that a mistake is something bad (a red colour on the student’s test), teachers should attach more importance to praising every student’s progress.

Šolski sistem na Poljskem (po mojem mnenju) najstnikov ne pripravi na realnost življenja. Kako to spremeniti? Zdi se mi, da bi morali starši in najstniki sami nekako zahtevati kakovost izobraževanja, da šola ne bi bila preobremenjena s teoretičnimi vsebinami, sodobna šola bi morala zagotoviti učenje reševanja problemov. Poleg tega nekateri trdijo, da šolski sistem na Poljskem ubija ustvarjalnost, učenci se naučijo, da je napaka nekaj slabega (rdeča barva na učenčevem testu), učitelji bi morali več pozornosti nameniti pohvalam za napredek vsakega učenca.

I do not know what we citizens can do to make Polish schools meet the expectations of students and parents. Some of them accept the current situation. Those who dream of a better school do not believe that changes are possible. Teachers are poorly paid, they often have no money for professional training and development. 

Ne vem, kaj lahko državljani storimo, da bi poljske šole izpolnile pričakovanja učencev in staršev. Nekateri se sprijaznijo s trenutnim stanjem. Tisti, ki sanjajo o boljši šoli, ne verjamejo, da so spremembe mogoče. Učitelji so slabo plačani, pogosto nimajo denarja za strokovno usposabljanje in razvoj.

Perhaps we can only dream of better education for our teenagers? 

Morda lahko le sanjamo o boljšem izobraževanju naših najstnikov?

Dariusz Łukasik, dartolive72

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s