“(…) to help with the tsunami disaster on the Thai islands?”(…) “(…) pomagać w usuwaniu skutków tsunami na tajskich wyspach?”

(This post is in English and Polish)

Timothy Ferrris encourages you to find your mission (he writes about this in his book, The 4-Hour Workweek). Here is a quote from that book (translation from Polish):
“How about going on an archaeological dig in Jordan or helping with tsunami relief in the Thai islands? These are just two examples from the dozens of accounts of moving abroad and community service described in each issue of Verge Magazine (www.vergemagazine.com).”

Timothy Ferrris zachęca do znalezienia swojej misji (pisze o tym w jego książce “The 4-Hour Workweek”). Oto cytat z tej książki:
“A może wybrać się na wykopaliska archeologiczne w Jordanii lub pomagać w usuwaniu skutków tsunami na tajskich wyspach? To tylko dwa przykłady z dziesiątek relacji z przeprowadzek za granicę i pracy społecznej, opisywanych w każdym wydaniu “Verge Magazine” (www.vergemagazine.com)”

Discovering your mission can be one of the most important events in your life, whether you do the mission during your work or leisure time, or in micro-retirement (which the aforementioned author, T. Ferriss, writes about). What is a mission? For me, it is something that gives a deeper meaning to life, it is a kind of vocation, something that makes us happy because we give the best of ourselves to other people.

Odkrycie twojej misji może być jednym z najważniejszych wydarzeń w twoim życiu, niezależnie od tego, czy misję będziesz wykonywał w czasie pracy czy w czasie wolnym, czy też na mikroemeryturze (o której pisze wspomniany autor, T. Ferriss). Czym jest misja? Dla mnie to coś, co nadaje głębszy sens życiu, to swego rodzaju powołanie, coś co nas uszczęśliwia, bo dajemy z siebie to, co mamy najlepszego innym ludziom.

And here is one definition of a life mission found on the Internet: “The ultimate goal or purpose toward which one strives; one’s reason or motivation for continuing to exist, operate, or work.”

A oto jedna z definicji misji życiowej znaleziona w Internecie: “Ostateczny cel, do którego się dąży; powód lub motywacja do dalszego istnienia, działania lub pracy”.

A life mission can give meaning to your life, guide you through your actions for other people, and can give you happiness. Be ready to discover your mission.

Misja życiowa może nadać sens twojemu życiu, prowadzić cię przez twoje działania dla innych ludzi, może dać ci szczęście. Bądź gotowy na odkrycie twojej misji.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odważ się żyć. To Twoje życie.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s