Failure is part of life, let’s not be afraid of it, things don’t always work out the first time.

Neúspech je súčasťou života, nebojme sa ho, nie vždy sa všetko podarí na prvýkrát.

(This post is in English and Slovak)

Things don’t work out right away, sometimes we have to be persistent, sometimes it takes effort and hard work to make plans and dreams come true. This applies, for example, to learning a foreign language: anyone who has prepared for the C2 exam knows how much effort and time is required.

Veci sa nedaria hneď, niekedy musíme byť vytrvalí, niekedy si to vyžaduje úsilie a tvrdú prácu, aby sa plány a sny stali skutočnosťou. Platí to napríklad pri učení sa cudzieho jazyka: každý, kto sa pripravoval na skúšku C2, vie, koľko úsilia a času si to vyžaduje.

Don’t be afraid of failure, it is part of life. Failure is not the end of the world, if you are trying to achieve something important, failure can and does happen. This is normal, you have to accept it with calmness and make further attempts. This is well known to people who are constantly looking for an idea for something new in their lives, trying to create something (e.g. a product) on which they can make money; they have the courage to calmly accept the fact that their ideas will not always be accepted.

Nebojte sa zlyhania, je súčasťou života. Neúspech nie je koniec sveta, ak sa snažíte dosiahnuť niečo dôležité, neúspech sa môže stať a stáva sa. Je to normálne, musíte to prijať s pokojom a urobiť ďalšie pokusy. To dobre vedia ľudia, ktorí neustále hľadajú nápad na niečo nové vo svojom živote, snažia sa vytvoriť niečo (napr. výrobok), na čom by mohli zarobiť peniaze; majú odvahu pokojne prijať skutočnosť, že ich nápady nebudú vždy prijaté.

Patience, persistence, determination, no fear of failurethese are very important factors in achieving anything. Be ambitious, seek your way, your way to happiness and to success. Decide for yourself what you consider success; create your own definition of it; define for yourself what makes you feel happy; have time to reflect on your current lifestyle. Now answer the questions honestly for yourself: Am I happy with myself? Am I fulfilling my dreams? Am I not afraid of life? Am I willing to pay the price for success? Am I afraid of failure? Let these questions help you reflect, which will be the beginning of change.

Trpezlivosť, vytrvalosť, odhodlanie, žiaden strach z neúspechu – to sú veľmi dôležité faktory pri dosahovaní čohokoľvek. Buďte ctižiadostiví, hľadajte svoju cestu, svoju cestu k šťastiu a úspechu. Rozhodnite sa sami, čo považujete za úspech, vytvorte si vlastnú definíciu úspechu, definujte si, čo vám prináša pocit šťastia, nechajte si čas na zamyslenie sa nad svojím súčasným životným štýlom. Teraz si sami úprimne odpovedzte na otázky: Som so sebou spokojný? Plním si svoje sny? Nebojím sa života? Som ochotný zaplatiť cenu za úspech? Bojím sa zlyhania? Nech vám tieto otázky pomôžu zamyslieť sa, čo bude začiatkom zmeny.

Failure is part of life, let’s not be afraid of it, things don’t always work out the first time.

Neúspech je súčasťou života, nebojme sa ho, nie vždy sa všetko podarí na prvýkrát.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvážte sa žiť. Je to Tvoj život.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s