“You possess the power to change any area of your life for the better.” (A. Robbins)

“Máte moc změnit jakoukoli oblast svého života k lepšímu.” (A. Robbins)

(This post is in English and Czech)

Let me start with a quote from A. Robbins’ book “Listy do przyjaciela” (p. 38) (translated from Polish): “(…) you have the power to change any area of your life for the better. So where is this power? And how can you use it? We all know that to achieve new results, you need to take new action. But we need to understand that at the heart of every action is a decision. The power of decision is therefore the power of change.”

Začnu citátem z knihy A. Robbinse “Dopisy příteli” (str. 38) (překlad z polštiny): “(…) máte moc změnit jakoukoli oblast svého života k lepšímu. Kde je tedy tato síla? A jak ji můžete použít? Všichni víme, že k dosažení nových výsledků je třeba podniknout nové kroky. Musíme si však uvědomit, že základem každého jednání je rozhodnutí. Síla rozhodnutí je tedy silou změny.”

You have the power to do things, you can’t do everything, but you can shape your life, the way you use your work time and your leisure time. You can look at your day and assess whether the lifestyle you are currently living suits you. Maybe there are people you admire, there are lifestyles you would like to emulate? Maybe you don’t want to work 8 hours a day anymore (there are times when you have to be at work 8 hours and you’re not very productive, but you get paid for ‘being’ at work, not for results). Ask yourself: Am I really in charge of my life? Am I doing what I really want to do? Am I living the life of my dreams?

Máte moc dělat věci, nemůžete ovlivnit všechno, ale můžete utvářet svůj život, způsob, jakým využíváte svůj pracovní i volný čas. Můžete se podívat na svůj den a posoudit, zda vám vyhovuje životní styl, který právě žijete. Možná jsou lidé, které obdivujete, životní styl, který byste chtěli napodobit? Možná už nechcete pracovat 8 hodin denně (jsou chvíle, kdy musíte být v práci 8 hodin a nejste příliš produktivní, ale jste placeni za to, že v práci “jste”, ne za výsledky). Zeptejte se sami sebe: Jsem skutečně pánem svého života? Dělám to, co opravdu chci? Žiji život svých snů?

Look for a lifestyle that suits you 100 per cent.

Hledejte životní styl, který vám stoprocentně vyhovuje.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvažte se žít. Je to váš život.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s