Find your mission – it’s possible.

Najděte své poslání – je to možné.

(This post is in English and Czech)

In Carmine Gallo’s book ‘The Storyteller’s Secret’ (in the Polish edition on page 232) I read this text (translation from Polish): “We have an incredible opportunity to change the world. I will change the face of ALS. I will make philanthropists hear about it. (…) The mission became personal and Pete, (…) was determined to carry it out. He already knew the answer to the question, (…): “What is my mission in life?” His mission became to publicise the disease, and to fulfil that mission he was going to share his story.

V knize Carmina Galla “Tajemství vypravěče” (v polském vydání na straně 232) jsem četl tento text: “Máme neuvěřitelnou příležitost změnit svět. Změním tvář ALS. Dám o tom vědět filantropům. (…) Mise se stala osobní a Pete, (…) byl odhodlán ji splnit. Odpověď na otázku už znal, (…): “Jaké je mé životní poslání?” Jeho posláním se stala publicita této nemoci, a aby ji naplnil, hodlal se podělit o svůj příběh.”

Have you discovered your mission in life? How did the aforementioned Pete discover it? He was diagnosed with ALS. And how can we discover our mission? How is it in my case? I answer: for some time (since 2017, I think) my current mission has been to share ideas and content related to personal development. I write on several blogs, including my main one: DARETOLIVE.BLOG.
In my opinion, living life feeling like you have a mission (or life task) is more interesting and becomes more interesting. I write my main blog posts regularly and spontaneously. I really enjoy my writing.

Objevili jste své životní poslání? Jak ji výše zmíněný Pete objevil? Byla mu diagnostikována ALS. A jak můžeme objevit své poslání? Jak je to v mém případě? Odpovídám: již nějakou dobu (myslím, že od roku 2017) je mým současným posláním sdílet myšlenky a obsah týkající se osobního rozvoje. Píšu na několik blogů, včetně svého hlavního: DARETOLIVE.BLOG.
Podle mého názoru je život s pocitem, že máte nějaké poslání (nebo životní úkol), zajímavější a stává se zajímavějším. Hlavní příspěvky na blogu píšu pravidelně a spontánně. Psaní mě opravdu baví.

In my opinion, a mission is a kind of goal, something that gives a deeper meaning to life, it can be a hobby, a main interest. For me personally, my mission “pushes” me forward, drives me internally. Am I open to another mission or other missions? Yes, because life may still surprise me, I may discover another mission(s).

Be open to having your mission ‘revealed’ to you in one way or another. You can try looking online for ways to search for your life mission (I personally have not done this).

Good luck with your mission search. Have a good day.

Podle mého názoru je poslání určitý druh cíle, něco, co dává životu hlubší smysl, může to být koníček, hlavní zájem. Pro mě osobně mě moje poslání “tlačí” dopředu, vnitřně mě pohání. Jsem otevřený další misi nebo jiným misím? Ano, protože život mě může ještě překvapit, mohu objevit další poslání.

Buďte otevřeni tomu, že vám bude vaše poslání “odhaleno” tím či oním způsobem. Můžete zkusit vyhledat na internetu způsoby, jak hledat své životní poslání (já osobně jsem to nedělal).

Hodně štěstí při hledání mise. Přeji hezký den.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvažte se žít. Je to TVŮJ život.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s