Each of us has a problem, but we can treat it as a challenge.

(Vsak od nas ima težavo, vendar jo lahko obravnava kot izziv.)

(This post is in English and Slovenian).

I do not believe that there is a single man (or woman) without a problem. Every one of us has some kind of problem, although temporarily it happens that we have no problem at all. Problems are simply part of life, you have to accept that. However, the way we treat problems makes a huge difference to how we feel. We can treat a problem as a challenge to be faced.

Ne verjamem, da nihče nima težav. Vsak od nas ima težave, čeprav se včasih zgodi, da jih sploh nima. Težave so preprosto del življenja, to morate sprejeti. Vendar pa način, kako obravnavamo težave, močno vpliva na naše počutje. Težavo lahko obravnavamo kot izziv, s katerim se je treba soočiti.

A challenge is basically the same as a problem, but by calling a problem a challenge we make it easier to find a solution, we set ourselves up more positively to look for solutions to the problem. For me it makes sense. When I have a problem, I call it a challenge. My current challenge is to learn Italian grammar to language level B2. It is not easy for me to learn this, but it is a challenge for me, I do not call it a problem. I treat this learning as a task that I want to do to improve my language skills.

Izziv je v bistvu enak problemu, vendar s tem, ko problem poimenujemo izziv, olajšamo iskanje rešitve in se bolj pozitivno naravnamo k iskanju rešitev problema. Zame je to smiselno. Ko imam težavo, jo imenujem izziv. Moj trenutni izziv je naučiti se italijansko slovnico na jezikovni ravni B2. Učenje mi ni lahko, vendar je to zame izziv, ki mu ne pravim težava. Učenje obravnavam kot nalogo, ki jo želim opraviti, da bi izboljšal svoje znanje.

Dear reader of this blog: if you have a problem, start calling it a challenge – it will make your life and your struggle with it easier and simpler. Set a positive attitude towards the challenge, whatever it is. Life without problems (or challenges) does not exist. Accept that every now and then one problem or another will arise in your life. But don’t worry about it, life is about learning, including learning to deal with problems appropriately.

Have a good day.

Dragi bralec tega bloga: če imaš težavo, jo začni imenovati izziv – tako bo tvoje življenje in boj z njo lažji in preprostejši. Pozitivno se lotite izziva, ne glede na to, kakšen je. Življenje brez težav (ali izzivov) ne obstaja. Sprejmite, da se bo v vašem življenju občasno pojavila takšna ali drugačna težava. Vendar ne skrbite, življenje je učenje, vključno z učenjem ustreznega reševanja težav.

Prijeten dan.

Dare to live. It’s YOUR life.

Upajte si živeti. To je VAŠE življenje.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s