“Liberating myself from anxiety allows me to look at many things from a distance, …”

“Oslobodenie sa od úzkosti mi umožňuje pozerať sa na mnohé veci s odstupom…”

(This post is in English and Slovak)

I am reading the book “Problems are good” (“Problemy są dobre” – in Polish). It was written by Fryderyk Karzełek. On page 7 there is this statement (translated from Polish): “Liberation from anxiety allows me to take a distance view of many of the issues I deal with.”

Čítam knihu “Problémy sú dobré” (v poľštine “Problemy są dobre”). Napísal ju Fryderyk Karzełek. Na strane 7 je toto tvrdenie (preložené z poľštiny): “Oslobodenie od úzkosti mi umožňuje pozrieť sa na mnohé problémy, ktorými sa zaoberám, s odstupom.”

Everyone avoids problems and this is normal. It seems that a problem is nothing good. However, there are exceptions, which I will not describe here. I will point out that problems are an inherent part of life, so we should be prepared for them every day and we should not be surprised that once in a while something so-called “bad” happens to us. Something “bad” (i.e. a problem) allows us to develop the ability to have a calm attitude towards problems, it allows us to learn to look for solutions.

Každý sa vyhýba problémom a je to normálne. Zdá sa, že problém nie je nič dobré. Existujú však výnimky, ktoré tu nebudem opisovať. Podotýkam, že problémy sú neodmysliteľnou súčasťou života, takže by sme na ne mali byť pripravení každý deň a nemali by sme sa čudovať, že sa nám raz za čas stane niečo takzvané “zlé”. Niečo “zlé” (t. j. problém) nám umožňuje rozvíjať schopnosť pokojného prístupu k problémom, umožňuje nám naučiť sa hľadať riešenia.

If you face a problem today or in the near future, call it a challenge and immediately start looking for a solution by being positive about the problem/challenge. Learn something new every day and you will become what you want to become. Have a good day.

Ak dnes alebo v blízkej budúcnosti čelíte nejakému problému, nazvite ho výzvou a okamžite začnite hľadať riešenie tým, že sa k problému/výzvam postavíte pozitívne. Každý deň sa naučte niečo nové a stanete sa tým, čím sa chcete stať. Prajem vám pekný deň.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvážte sa žiť. Je to Tvoj život.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s