I recommend Brian Tracy’s book ‘Crunch Point’.

(Polecam książkę Briana Tracy “Crunch Point”.)

(This post is in English and Polish)

I have read this book twice. It consists of 21 chapters and describes methods for dealing with difficult, crisis moments in the operation of a company. The advice contained in this book is also applicable to private life.

Książkę tę przeczytałem dwa razy. Składa się ona z 21 rozdziałów. Opisuje metody radzenia sobie w trudnych, kryzysowych momentach działania przedsiębiorstwa. Rady zawarte w tej książce mają też zastosowanie w życiu prywatnym.

In 20 chapters the author gives advice and in the 21st chapter is the summary of the book, the author lists all his advice in it, briefly describing them. Brian Tracy writes in an accessible and straightforward manner. His books are easy to read. The author has written dozens of books in his lifetime, many of them became bestsellers published in many languages.

W 20 rozdziałach autor udziela wskazówek, a 21. rozdział jest podsumowaniem książki; autor wymienia w nim wszystkie swoje rady, krótko je opisując. Brian Tracy pisze w przystępny i prosty sposób. Jego książki czyta się łatwo. Autor ten napisał w swoim życiu kilkadziesiąt książek, wiele z nich to bestsellery wydawane w wielu językach.

Problems in professional and private life are inevitable, so it is good to accept that difficulties are part of the journey of an employee, entrepreneur, husband, wife, etc. Problems are natural, it is important to have the right attitude to them. Brian Tracy’s first piece of advice is: “Stay calm.”

Problemy w życiu zawodowym i prywatnym są nieuniknione, dlatego dobrze jest przyjąć, że trudności są częścią podróży pracownika, przedsiębiorcy, męża, żony itp. Problemy są naturalne, ważne jest, aby mieć do nich odpowiednie nastawienie. Pierwsza rada Briana Tracy to: “Zachowaj spokój.”

I will give some tips from the book described: “Stay calm.”, “Be confident in your abilities”,

“Dare to go forward”, “Get the facts”, “Take control.”

Podam kilka wskazówek z opisywanej książki: “Zachowaj spokój”, “Bądź pewny swoich możliwości”, “Odważ się iść do przodu”, “Poznaj fakty”, “Przejmij kontrolę”.

I encourage you to read the entire book, which I have briefly described. I wish the readers of this blog: “Stay calm” in your life.

Zachęcam do przeczytania całej książki, którą pokrótce opisałem. Czytelnikom tego bloga życzę: “Zachowajcie spokój” w swoim życiu.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odważ się żyć. To TWOJE życie.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s