“Focus on your talents, polish them, expose them, and ACT WITHOUT FEAR!”

“Skup się na swoich talentach, szlifuj je, wyeksponuj i DZIAŁAJ POMIMO LĘKU!”

(This post is written in English and Polish)

This is a quote from a book written in Polish by Frederick Karzelek (Polish author). The sentence in the post title was written by Barbara Lech. I completely agree with the author. Each of us has strengths and weaknesses. These strengths we have given and inflicted (as the aforementioned Barbara Lech writes). If we think about it carefully we will realize that the greatest successes can be achieved where we have an innate talent for something.

To cytat z książki Fryderyka Karzełka napisanej w języku polskim. Zdanie z tytułu posta napisała Barbara Lech. Całkowicie zgadzam się z autorką. Każdy z nas ma swoje mocne i słabe strony. Te mocne strony mamy dane i zadane (jak pisze wspomniana Barbara Lech). Jeśli dobrze się nad tym zastanowimy to zdamy sobie sprawę, że największe sukcesy możemy osiągnąć tam, gdzie mamy do czegoś wrodzony talent.

Find your talents, discover them and think about how to turn them into a source of income – if you feel like it. You can also serve other people with your talents – without taking money for it. Personally, I am currently looking for what makes me happy and what I have a talent for at the same time.

Everyone has a talent for something, or even many talents, our task is to discover them.

Znajdź swoje talenty, odkryj je i pomyśl, jak je zamienić w źródło dochodu – jeśli masz na to ochotę. Możesz też służyć innym ludziom swoim talentem – nie biorąc za to pieniędzy. Osobiście poszukuję obecnie tego, co sprawia mi radość i do czego jednocześnie mam talent.

Każdy ma talent do czegoś, a nawet wiele talentów, nasze zadanie to je odkryć.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odważ się żyć. To TWOJE życie.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s