What do I do in my spare time? (sixth area of development in the “Happiness Sexagon”).

Co dělám ve volném čase? (šestá oblast rozvoje v sexagonu štěstí)

(This post is in English and Czech)

“VI. Area: time for myself.

The area “Time for myself” includes (according to F. Karzelek): “our passions, what we do outside of work, what we sometimes miss so much and do during our holidays ” (from the book ‘Problemy są dobre’ – written in Polish language).

VI. Oblast: čas pro sebe.

Oblast “Čas pro sebe” zahrnuje (podle F. Karzelek): “naše vášně, to, co děláme mimo práci, to, co nám někdy tolik chybí a co děláme během dovolené “.

In my case, I have plenty of time for my passions and pleasures. My job doesn’t take up 40 hours a week, for example; I consider the fact that I can work under 20 hours a week to be one of my greatest successes in life. I am not overworked – I have read that among the things people regret in their old age is that they worked too hard.

In my spare time I love:

 • writing blogs
 • reading books (mostly in the field of personal development at the moment)
 • watching films on DVD (I practise my language skills in this way, I often learn languages that are new to me)
 • discussing our future plans with my wife
 • spending time in nature (e.g. on my property)
 • surrounding myself with foreign languages, which are becoming less and less “foreign” to me.

V mém případě mám spoustu času na své vášně a radosti. Moje profesní práce mi například nezabírá 40 hodin týdně; to, že mohu pracovat méně než 20 hodin týdně, považuji za jeden ze svých největších životních úspěchů. Nejsem přepracovaný – četl jsem, že mezi věcmi, kterých lidé ve stáří litují, je to, že pracovali příliš tvrdě.

Ve volném čase rád:

 • psát blogy,
 • číst knihy (v současné době hlavně z oblasti osobního rozvoje),
 • sleduji filmy na DVD (tímto způsobem si procvičuji své jazykové znalosti, často se tak učím nové jazyky).
 • probrat s manželkou naše plány do budoucna.
 • trávení času v přírodě (např. na mém pozemku).
 • obklopuji se cizími jazyky, které jsou mi stále méně cizí.”

The above text is a part of my second ebook, which will (in all likelihood) be available on Amazon. The title of this ebook is: “DARE TO CREATE THE LIFE YOU WANT”.

Výše uvedený text je součástí mé druhé elektronické knihy, která bude (s největší pravděpodobností) k dispozici na Amazonu. Název této elektronické knihy je: “DARE TO CREATE THE LIFE YOU WANT” (“ODVAŽTE SE VYTVOŘIT SI ŽIVOT, JAKÝ CHCETE”).

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvažte se žít. Je to TVŮJ život.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s