Your future can be amazing, visualising your goals will help you do this.

Vaše budoucnost může být úžasná, vizualizace vašich cílů vám v tom pomůže.

(This post is in English and Czech)

The following text is part of my second ebook, which will be available on Amazon.

Následující text je součástí mé druhé elektronické knihy, která bude k dispozici na Amazonu.

Everything you will read about in chapter two I write so that you can imagine and ‘see’ your future in a positive way. My intention is to help you decide to plan your path (of course, during this path you can change your plan, adapting it to your current desires and dreams), to imagine what a masterpiece your life can become, a life of which you are the creator. If you wish to be proactive and take responsibility for what your life will look like, you have a good chance of positive transformation.

It is YOUR life and you know yourself best, you know your desires, and therefore you are the one who can best plan and lead your life. Believe that you are the creator of your destiny.

Vše, o čem se dočtete ve druhé kapitole, píšu proto, abyste si mohli představit a “vidět” svou budoucnost pozitivně. Mým záměrem je pomoci vám, abyste se rozhodli naplánovat si svou cestu (samozřejmě během ní můžete svůj plán měnit a přizpůsobovat ho svým aktuálním touhám a snům), abyste si představili, jakým mistrovským dílem se může stát váš život, život, jehož jste tvůrci. Pokud chcete být aktivní a převzít odpovědnost za to, jak bude váš život vypadat, máte velkou šanci na pozitivní proměnu.

Je to VÁŠ život a vy se znáte nejlépe, znáte svá přání, a proto jste to vy, kdo může svůj život nejlépe naplánovat a vést. Věřte, že jste strůjcem svého osudu.

Not everything in life can be changed, but you can change a lot, for example your beliefs. The belief that you can shape your life is the starting point for a better life. If so many people before you have changed their lives, why shouldn’t you do it? After all, what you really want is change.

Many authors have written about visualisation, one of them being Allan and Barbara Pease, who have devoted Chapter 7 of their book ‘The Answer’ to discussing this important topic. Visualisation helps to achieve your goals. What is it exactly? Visualisation is the ability to represent desired things to yourself in your mind. For example, you can imagine (visualise) who you will be in three years’ time, how you will feel, what you will look like, what kind of life you will lead, who you will meet, how much you will earn, etc. The mentioned authors write that people who use visualisation achieve better results.

In my opinion, visualisation helps to develop a positive approach to achieving goals. Imagining the achievement of a goal gives (for example, in my case) a kind of ability to ‘feel’ like a person who can plan a goal, work towards it and then achieve it. Imagining a certain amount of money in my account (e.g. three years from today) is beneficial for me and ‘drives’ my actions.

Ne všechno v životě lze změnit, ale můžete toho změnit hodně, například své přesvědčení. Víra, že si můžete utvářet svůj život, je výchozím bodem pro lepší život. Když už tolik lidí před vámi změnilo svůj život, proč byste to nemohli udělat i vy? Vždyť to, co opravdu chcete, je změna.

O vizualizaci píše mnoho autorů, mezi nimi i Allan a Barbara Peaseovi, kteří tomuto důležitému tématu věnovali 7. kapitolu své knihy “Odpověď ” . Vizualizace pomáhá aby vám pomohl dosáhnout vašich cílů. Co to je? Vizualizace je schopnost představit si v mysli požadované věci. Můžete si například představit (vizualizovat), kým budete za tři roky, jak se budete cítit, jak budete vypadat, jaký život povedete, koho potkáte, kolik budete vydělávat atd. Výše zmínění autoři píší, že lidé, kteří používají vizualizaci, dosahují lepších výsledků.

Podle mého názoru vizualizace pomáhá rozvíjet pozitivní přístup k dosahování cílů. Představa dosažení cíle dává (například v mém případě) jakousi možnost “cítit se” jako člověk, který si dokáže naplánovat cíl, pracovat na něm a pak ho dosáhnout. Představa určité částky na mém účtu (např. za tři roky) je pro mě výhodná a “řídí” mé jednání.

And do you use visualisation? Does it help you achieve your goals?

A používáte vizualizaci? Pomáhá vám dosáhnout vašich cílů?

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvažte se žít. Je to TVŮJ život.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

One thought on “Your future can be amazing, visualising your goals will help you do this.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s