“It’s important to start living now, because we don’t know how much of this life we have left.”

“Je dôležité začať žiť teraz, pretože nevieme, koľko života nám ešte zostáva.”

(This post is in English and Slovak)

The quote that is the title of the post comes from the Catholic weekly “Niedziela” (no. 39/25 September 2022). “Niedziela” is a Polish magazine. On pages 64 and 65 there is an interview with Daniel Jaroszek, a Polish photographer and a director. From the interview we learn that “Daniel Jaroszek’s first film ‘Johnny’, whose protagonist is the priest Jan Kaczkowski, is about to be shown in cinemas. It promises to be a hit.” (translation from Polish)

Citát, ktorý je nadpisom príspevku, pochádza z katolíckeho týždenníka “Niedziela” (č. 39/25 september 2022). “Niedziela” je poľský časopis. Na stranách 64 a 65 je rozhovor s Danielom Jaroškom, poľským fotografom a režisérom. Z rozhovoru sa dozvedáme, že “prvý film Daniela Jaroszeka “Johnny”, ktorého hlavným hrdinom je poľský kaplán Jan Kaczkowski, sa chystá do kín. Sľubuje, že bude hitom.” (preklad z poľštiny)

In the interview, we also read that priest Kaczkowski said that we should ‘live life on a full petard’. The director responds to the question of what ‘life on a full petard’ means to him. He answers as follows: “For me, ‘living life on a full petard’ means making the most of every moment, every encounter, 100 per cent. The time I experience and dedicate to myself and my loved ones is to be fully qualitative and unique.” The director also adds, “The message of our film is also that we need to start living now, because we don’t know how much of this life we have left.”

V rozhovore sme sa tiež dočítali, že kňaz Kaczkowski povedal, že by sme mali “žiť život na plnej čiare”. Spomínaný režisér odpovedá na otázku, čo pre neho znamená “žiť na plnej čiare”. Odpovedá takto: “Žiť život na plnej čiare” pre mňa znamená využiť každý okamih, každé stretnutie na 100 percent. Čas, ktorý prežívam a venujem sebe a svojim blízkym, má byť plne kvalitný a jedinečný.” Režisér tiež dodáva: “Posolstvom nášho filmu je aj to, že treba začať žiť hneď, pretože nevieme, koľko života nám ešte zostáva.”

We only really live in the present, we only really experience the present. It is largely up to ourselves what our present looks like; it is worth taking advantage of every moment to live beautifully, to talk to loved ones, to relax, to work. Everything has its time and everyone desires happiness. This desire is universal and ‘poured’ into us – in my opinion – by God Himself, who created us to experience happiness, despite the difficulties and crosses from which no one is free. ‘Living life on a full petard’ is a suggestion for us, a hint for us to use the time given to us by God beautifully and positively. If we want to be happy every day, let us seek the deeper purpose of our life and our life mission. This will enrich our lives. This is what I wish for myself and the readers of my blog DARETOLIVE.BLOG.

Skutočne žijeme iba v prítomnosti, skutočne prežívame iba prítomnosť. Záleží najmä na nás, ako bude naša prítomnosť vyzerať; stojí za to využiť každý okamih na to, aby sme krásne žili, rozprávali sa s blízkymi, relaxovali, pracovali. Všetko má svoj čas a každý túži po šťastí. Táto túžba je univerzálna a podľa môjho názoru ju do nás ‘vlial’ sám Boh, ktorý nás stvoril, aby sme prežívali šťastie napriek ťažkostiam a krížom, od ktorých nie je nikto oslobodený. “Žiť život na plnej čiare” je pre nás návrhom, aby sme krásne a pozitívne využili čas, ktorý nám dal Boh. Ak chceme byť šťastní každý deň, hľadajme hlbší zmysel svojho života a poslanie v živote. To obohatí náš život. To želám sebe a čitateľom môjho blogu DARETOLIVE.BLOG.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s