“It follows from the role given to the angels by God that they need to be asked not only for help in difficult situations and defence against evil, but also, …”(Niedziela, nr 39/2022)

“Z roli przyznanej aniołom przez Boga wynika, że trzeba je prosić nie tylko o pomoc w trudnych sytuacjach i obronę przed złem, ale także …”

(This post is in English and Polish)

“It follows from the role given to the angels by God that they need to be asked not only for help in difficult situations and defence against evil, but also, since they communicate God’s will, for a clear understanding of what God’s plans are for us.” (Niedziela nr 39/2022)

“Z roli przyznanej aniołom przez Boga wynika, że trzeba je prosić nie tylko o pomoc w trudnych sytuacjach i obronę przed złem, ale także, skoro przekazują one wolę Bożą, o jasne zrozumienie tego, jakie plany ma Bóg wobec nas.”

The author of the article published in “Niedziela” (the Polish Catholic magazine) wrote above statement. So we should ask the angels (including the guardian angel) to show us God’s will for us. If we have such encouragement, why not take advantage of it? In the history of the world, angels have often fulfilled their message by revealing God’s will to people. Ask your angel to show you what to do, ask him to show you God’s will for your life.

Autor artykułu z “Niedzieli” tak właśnie stwierdza. Powinniśmy więc prosić anioły (w tym anioła stróża), aby pokazał nam wolę Bożą względem nas. Jeśli mamy taką zachętę, to dlaczego z tego nie korzystać? W historii świata często anioły spełniały swoje poselstwo objawiając ludziom wolę Boga. Proś swego anioła, aby ci pokazał, co masz czynić, proś go, aby pokazywał ci wolę Bożą względem twojego życia.

The article also reads: “Angels therefore help discreetly, directing us towards God, but without destroying our free will.”

W artykule czytamy też: “Anioły pomagają więc dyskretnie, kierując nas ku Bogu, ale nie niszcząc naszej wolnej woli.”

Our life here on earth consists of a sequence of moments that we should fill with what is in accordance with God’s will for us.

Nasze życie tu na ziemi składa się z ciągu chwil, które dobrze jest wypełnić tym, co jest zgodne z wolą Bożą względem nas.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s