Jesus Christ, the true light that enlightens every man.

Ježiš Kristus, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka.

(From the encyclical Veritatis Splendor / Z encykliky Veritatis Splendor)

(This post is in English and Slovak)

John Paul II’s encyclical Veritatis Splendor dates from 1993. In the introduction we read:
Jesus Christ, the true light which enlightens every man


1 Called to salvation through faith in Jesus Christ, ‘the true light that enlightens every man’ (Jn 1:9), people become ‘light in the Lord’ and ‘children of light’ (cf. Eph 5:8) and sanctify themselves through ‘obedience to the truth’ (cf. 1 Pet 1:22).”
(the translation from Polish version of the document)

Encyklika Veritatis Splendor Jána Pavla II. pochádza z roku 1993. V úvode čítame:
“Ježiš Kristus, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka

  1. Ľudia, povolaní k spáse skrze vieru v Ježiša Krista, “pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka” (Jn 1, 9), sa stávajú “svetlom v Pánovi” a “deťmi svetla” (porov. Ef 5, 8) a posväcujú sa “poslušnosťou pravde” (porov. 1 Pt 1, 22).

Jesus is the true light, he wants to enlighten, that is why he came into the world, to show us the way to God the Father. Opening ourselves to the light of Jesus can and does make us happy, our place is in Heaven, there is a ‘dwelling’ prepared for us.

Ježiš je pravé svetlo, chce osvietiť, preto prišiel na svet, aby nám ukázal cestu od Boha Otca. Otvorenie sa Ježišovmu svetlu nás môže urobiť šťastnými, naše miesto je v nebi, je tam pre nás pripravený “príbytok”.

I wish you a great and blessed Sunday.

Prajem vám skvelú a požehnanú nedeľu.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s