What will you learn from Spencer Johnson’s book “Who Moved My Cheese?”

Čo sa dozviete z knihy Spencera Johnsona “Kto pohol mojím syrom?”

(This post is in English and Slovak)

I am convinced that the book mentioned in the title can change your approach to change. Why? Because I have read it and it shapes my approach to change. I am now even more of a person who is not afraid of change, but wants change towards a better future.

Som presvedčený, že kniha uvedená v názve môže zmeniť váš prístup k zmene. Prečo? Pretože som ju čítal a formuje môj prístup k zmene. Teraz som ešte viac človekom, ktorý sa nebojí zmien, ale chce zmeny smerom k lepšej budúcnosti.

The book’s protagonists are two mice and two human characters who are in a maze and enjoy the cheese or feel the lack of it. The cheese of the title is what we want in life, e.g. money, fame, relationships, etc.

Hlavnými hrdinami knihy sú dve myši a dve ľudské postavy, ktoré sa nachádzajú v bludisku a užívajú si syr alebo pociťujú jeho nedostatok. Syr z názvu je to, čo chceme v živote, ako sú peniaze, sláva, vzťahy atď.

I recommend this book because it encourages us in a simple way to let go of our fear of change.

Odporúčam túto knihu, pretože nás jednoduchým spôsobom povzbudzuje, aby sme sa zbavili strachu zo zmeny.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s