Persistence and success.

Vytrvalost a úspěch.

(This post is in English and Czech)

To be successful we usually have to be persistent. There is no doubt about it. Yes, it happens that someone achieves success faster than others because he or she is, for example, extremely talented. Examples of this type of situation could be found in sport. However, one of the basic elements that determine success is perseverance, i.e. the persistent pursuit of a goal.

Abychom byli úspěšní, musíme být obvykle vytrvalí. O tom není pochyb. Ano, stává se, že někdo dosáhne úspěchu rychleji než ostatní, protože je například mimořádně talentovaný. Příklady takových situací lze najít ve sportu. Jedním ze základních prvků, které rozhodují o úspěchu, je však vytrvalost, tj. vytrvalé sledování cíle.

Not everyone can afford the perseverance that is required even for many years. I know such people who are striving and have already had a lot of success, my writing is (for me) to be such an example of perseverance, I want to surprise myself in persevering towards my goals, and my goals are education in the field of personal development and making money from my writing. I have already written two books, but they are one of many I am planning. Time will tell if I persevere in my intentions. However, I am confident that I will persevere because I enjoy writing, I just sit down in front of my computer and write.

Ne každý si může dovolit vytrvalost, která je nutná i po mnoho let. Znám takové lidi, kteří se snaží a už dosáhli mnoha úspěchů, moje psaní má být (pro mě) takovým příkladem vytrvalosti, chci se překvapit ve vytrvalosti na cestě za svými cíli a mými cíli je vzdělávání v oblasti osobního rozvoje. Napsal jsem již dvě knihy, ale jsou jednou z mnoha, které plánuji. Čas ukáže, zda ve svém záměru vytrvám. Jsem si však jistý, že vytrvám, protože mě psaní baví, prostě si sednu k počítači a

Are you persistent, my dear reader?

Jsi vytrvalý, milý čtenáři?

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvažte se žít, je to VÁŠ život.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s