“DARE TO CREATE THE LIFE YOU WANT”(a few excerpts from my second ebook)

“ODWAŻ SIĘ STWORZYĆ ŻYCIE, KTÓREGO PRAGNIESZ”
(kilka fragmentów z mojego drugiego ebooka)

(This post is in English and Polish)

The subtitle of my book is: MAKE USE OF THE EXPERIENCES OF YOUR PAST,

IMAGINE YOUR FUTURE AND FOLLOW THE PATH TO YOUR DREAM LIFESTYLE.

Podtytuł mojej książki to: WYKORZYSTAJ DOŚWIADCZENIA ZE SWOJEJ PRZESZŁOŚCI, WYOBRAŹ SOBIE SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I PODĄŻAJ DROGĄ DO WYMARZONEGO STYLU ŻYCIA.

Here are a few excerpts from my ebook:

The sixth area: Time for myself

The area “Time for oneself” includes (according to Fryderyk Karzełek): “our passions, what we do outside of work, what we sometimes miss so much and do during our holidays”.

I have quite a lot of time for my passions and pleasures. My professional work does not take up 40 hours a week, for example; I consider the fact that I can and want to work around 20 hours a week to be one of my greatest successes.

Thanks to this amount of work, I am not overtired, and I am mindful of the fact that in old age many people regret having worked so hard.

In my spare time I love:

* writing posts on my blogs (mainly on DARETOLIVE.BLOG)

* reading books (mainly on personal development at the moment)

* watching movies on DVD, because I practice my language skills that way

* talking to my wife about our plans for the future

* spending time in nature

* surrounding myself with foreign languages (through listening and reading)


I will now answer the question: why am I writing this book? I am writing “Dare to Create the Life You Want” to:


1. Inspire you to grow as a person and to change for the better in your life.

2. Share what I believe is very important in the field of personal development.

3. Share my personal development experience.

4. Present some ideas, techniques, principles and tips related to personal development.

Introduction.

Make the decision to create the life you want.

“Most people who sit around waiting for the harvest have never planted anything. An average person desires little and usually receives even less.” John Mason

I believe that personal development is very important as it allows for a more interesting, fuller and happier life. Personal growth gives satisfaction. Just as a tree keeps growing, you can keep growing. By developing you will realise your dreams, you will create action plans, revise those plans if necessary, evaluate your development, you will reflect on which areas of growth you care most about.”

Obszar szósty: Czas dla siebie

Obszar „Czas dla siebie” zawiera (według F. Karzełka): „nasze pasje, to, co robimy poza pracą, to, do czego czasami tak bardzo tęsknimy i robimy podczas urlopu”

Mam dość dużo czasu na moje pasje i przyjemności. Praca zawodowa nie zajmuje mi np. 40 godzin tygodniowo; to, że potrafię i chcę pracować około 20 godzin w tygodniu uważam za jeden z największych moich sukcesów. Dzięki tej ilości pracy nie jestem przemęczony, pamiętam o tym, że na starość wielu ludzi żałuje tego, że tak ciężko pracowali.

W wolnym czasie uwielbiam:

  • pisać posty na moich blogach (głównie na DARETOLIVE.BLOG)
  • czytać książki (obecnie głównie z dziedziny rozwoju osobistego)
  • oglądać filmy na DVD, gdyż w ten sposób ćwiczę umiejętności językowe
  • rozmawiać z żoną o naszych planach na przyszłość
  • spędzać czas na łonie przyrody (np. na działce)
  • „otaczać się” obcymi językami (poprzez słuchanie i czytanie)

Odpowiem teraz na pytanie: Dlaczego piszę tę książkę?

Piszę „Odważ się stworzyć życie, jakiego pragniesz” aby:

  1. Zainspirować cię do rozwoju osobistego i zmian na lepsze w twoim życiu
  2. Podzielić się tym, co – moim zdaniem – jest bardzo ważne w dziedzinie rozwoju osobistego
  3. Podzielić się moim osobistym doświadczeniem rozwoju
  4. Przedstawić niektóre idee, techniki, zasady i wskazówki związane z rozwojem osobistym

Wstęp.

Podejmij decyzję, że stworzysz życie, jakiego pragniesz.

Większość ludzi, którzy siedzą i czekają na zbiory, nigdy niczego nie zasadziło. Osoba przeciętna niewiele pragnie i zwykle otrzymuje jeszcze mniej.” John Mason

Uważam, że rozwój osobisty jest bardzo ważny, gdyż pozwala na ciekawsze życie, pełniejsze
i szczęśliwsze. Rozwój daje satysfakcję. Tak jak drzewo wciąż rośnie, tak ty możesz ciągle się rozwijać. Rozwijając się zrealizujesz swoje marzenia, stworzysz plany działania, jeśli trzeba to korygujesz te plany, oceniasz twój rozwój, zastanawiasz się, na których obszarach rozwoju najbardziej ci zależy.

You can buy my second book (ebook and/or paperbook) here:

Moją drugą książkę (ebook i/lub paperbook) możesz kupić tutaj:

https://ridero.eu/pl/books/dare_to_create_the_life_you_want/

(English version)

https://ridero.eu/pl/books/odwaz_sie_stworzyc_zycie_jakiego_pragniesz/

(Polish version / po polsku)

Ps. Before purchasing, read the foreword and part of the introduction (free access at ridero.eu/pl)

Ps. Przed zakupem zapoznaj się z przedmową i częścią wstępu (dostęp bezpłatny na stronie ridero.eu/pl)

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s