“Achieving personal greatness” (Brian Tracy) and co-operating with God’s grace.

“Doseči osebno veličino” (Brian Tracy) v primerjavi s sodelovanjem z Božjo milostjo.

(This post is in English and Slovenian)

Today I will address two topics: achieving personal greatness and working with God’s grace to achieve spectacular goals. We were created for great things, yet many of us, over time, lock ourselves into our so-called comfort zone and accept life as it is, no longer dreaming of growing and achieving something great for ourselves and the world around us.

Danes bom obravnaval dve temi: doseganje osebne veličine in delo z Božjo milostjo za doseganje spektakularnih ciljev. Ustvarjeni smo bili za velike stvari, vendar se mnogi od nas sčasoma zaprejo v tako imenovano območje udobja in sprejmejo življenje takšno, kakršno je, ter ne sanjajo več o tem, da bi rasli in dosegli nekaj velikega zase in za svet okoli nas.

“Achieving personal greatness” is one of the paragraphs in Brian Tracy’s book ‘The Power of Self Confidence. Become Unstoppable, Irresistible, and Unafraid in Every Area of Your Life’. On page 47 (the Polish edition of this book) B. Tracy writes: “Great people are those who have a strong belief that they were sent to earth to do something great with their lives. They have a vision of something bigger or better than their current situation. Personal greatness means a sense of destiny and a belief that your thoughts and imaginations are the only real limits to your possibilities.” (translated from Polish)

“Doseganje osebne veličine” je en odstavek iz knjige Briana Tracyja Moč samozavesti. Postanite neustavljivi, nepremagljivi in neustrašni na vseh področjih svojega življenja”. Na strani 47 (poljska izdaja te knjige) B. Tracy piše: “Veliki ljudje so tisti, ki so trdno prepričani, da so bili poslani na zemljo, da v svojem življenju naredijo nekaj velikega. Imajo vizijo nečesa večjega ali boljšega, kot je njihov trenutni položaj. Osebna veličina pomeni občutek usodnosti in prepričanje, da so vaše misli in domišljija edine resnične omejitve vaših možnosti.” (prevedeno iz poljščine)

God endows each of us with talents, sometimes our potential will not see the light of day because we will never dare to change our old work, our old habits, we will remain in our comfort zone. But comfort – in my opinion – is not a desirable state for someone who wants to grow. Until 2017, I wrote neither a blog nor books. In 2022 I can boast that I stepped out of my comfort zone by starting to write blogs (in 2021 the blog you are reading now was created). In 2021 I wrote my first book and in 2022 I wrote my second book, which I’ve been selling since the beginning of October 2022.
Writing is my hobby, it’s my passion, I don’t have to force myself to do it, writing is my life. I don’t know if I have a talent for writing or if I lack it. I am not afraid of either success or failure. What does God have to do with my writing? Before writing a religious post (and today’s post is also of this type, as you are about to read about God’s grace), I pray that my writing will be the best it can be for my readers.

Bog vsakega od nas obdaruje s talenti, a včasih naš potencial ne bo ugledal luči dneva, ker si ne bomo upali spremeniti svojega starega dela, svojih starih navad, ker bomo ostali v svojem območju udobja. Toda udobje po mojem mnenju ni zaželeno stanje za nekoga, ki želi rasti. Do leta 2017 nisem pisal ne bloga ne knjig. Leta 2022 se lahko pohvalim, da sem izstopil iz svojega območja udobja in začel pisati bloge (leta 2021 je nastal blog, ki ga zdaj berete). Leta 2021 sem napisal svojo prvo knjigo, leta 2022 pa drugo, ki jo prodajam od začetka oktobra 2022. Pisanje je moj hobi, je moja strast, ni se mi treba siliti v to, pisanje je moje življenje. Ne vem, ali imam talent za pisanje ali mi ga primanjkuje. Ne bojim se ne uspeha ne neuspeha. Kaj ima Bog opraviti z mojim pisanjem? Preden napišem versko objavo (in tudi današnja je te vrste, saj boste brali o Božji milosti), molim, da bi bilo moje pisanje najboljše, kar je lahko za moje bralce.

And now I come to the subject from the second part of the title of this post. God’s grace – if we cooperate with it, achieving great things is not as difficult as it seems. Passion for a subject, for an issue, for some activity, for a career, plus prayer for good results from that work, from those activities of ours that stem from passion – all this combined together can, and often does, produce above-average results. God wants us to serve other people with our talents, but first we have to discover our talents, find out what we can be passionate about and what we can be good at. God’s grace also gives us the strength to work, to grow, to dare to make changes in our lives. May God’s grace lead you, dear reader, to great things. Have a blessed Sunday!

Dare to live! It’s YOUR life.

In zdaj sem prišel do teme iz drugega dela naslova tega prispevka. Božja milost – če z njo sodelujemo, doseči velike stvari ni tako težko, kot se zdi. Strast do predmeta, vprašanja, dejavnosti, kariere in molitev za dobre rezultate tega dela, dejavnosti, ki izhajajo iz strasti – vse to skupaj lahko prinese nadpovprečne rezultate in jih pogosto tudi prinese. Bog želi, da bi s svojimi talenti služili drugim ljudem, vendar moramo najprej odkriti svoje talente, ugotoviti, v čem smo lahko strastni in v čem smo dobri. Božja milost nam daje tudi moč, da delamo, rastemo in si upamo spremeniti svoje življenje. Naj te, dragi bralec, Božja milost vodi k velikim stvarem. Imejte blagoslovljeno nedeljo!

Upajte si živeti! To je VAŠE življenje.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s