The Fearful Future? (comments on the book “Mindfulness Plain and Simple. A Practical Guide to Inner Peace” by Oli Doyle).

Obávaná budúcnosť? (komentár ku knihe “Mindfulness Plain and Simple. Praktický sprievodca vnútorným pokojom” od Oliho Doyla).

(This post is in English and Slovak)

In the book mentioned in the title of the post, the following passage can be found: “Fear of the future is seen as normal and natural part of being human, but if we pay close attention, we can see some scary, painful thoughts at the root of that fear. Without these stories, there is no fear, but if you believe those stories, you will scare yourself stiff!”

V knihe uvedenej v názve príspevku sa nachádza nasledujúca pasáž: “Strach z budúcnosti sa považuje za normálnu a prirodzenú súčasť ľudského bytia, ale ak mu venujeme zvýšenú pozornosť, môžeme pri koreni tohto strachu vidieť desivé, bolestivé myšlienky. Bez týchto príbehov strach neexistuje, ale ak týmto príbehom uveríte, budete sa báť ako o život!”

God did not create us to be afraid, He guides and guards us, we can feel safe in His hands. The only moment we are able to live is the present moment, and it is in this moment that we live our whole life: in the present moment. Worrying about the future, worrying about future events works against us, causes stress and unnecessary anxiety. The words “Do not be afraid” appear many times in Scripture. God knows us better than we know ourselves and He knows that it is possible to let go of fear of the future, and we can pray to God for this attitude.

Boh nás nestvoril, aby sme sa báli, On nás vedie a stráži, v Jeho rukách sa môžeme cítiť bezpečne. Jediný okamih, ktorý sme schopní prežiť, je prítomný okamih, a práve v ňom prežívame celý svoj život: v prítomnom okamihu. Obavy z budúcnosti, strach o budúce udalosti pôsobia proti nám, spôsobujú stres a zbytočnú úzkosť. Slová “Nebojte sa” sa v Písme objavujú mnohokrát. Boh nás pozná lepšie ako my sami seba a vie, že je možné zbaviť sa strachu z budúcnosti, a my sa môžeme za tento postoj k Bohu modliť.

It is possible to learn to live without fear, God can deliver us from any fear because He is Almighty. And this is what I wish you dear reader.

Je možné naučiť sa žiť bez strachu, Boh nás môže zbaviť akéhokoľvek strachu, pretože je všemohúci. A to je to, čo ti prajem, milý čitateľ.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s