Why should you read Mary Welford’s book ‘The Compassionate Mind Approach to Building Self-Confidence’?

Proč číst knihu Mary Welfordové “The Compassionate Mind Approach to Building Self-confidence”?

(This post is in English and Czech)

Yesterday I bought a book which I have already started reading. It was written by Dr Mary Welford, a consultant in clinical psychology. After reading about 50 pages, I want to share the contents of this book with you – my readers – because I find it very inspiring.

Včera jsem si koupil knihu, kterou jsem už začal číst. Napsala ji Dr. Mary Welfordová, konzultantka v oboru klinické psychologie. Po přečtení asi 50 stran se chci s vámi – svými čtenáři – podělit o obsah této knihy, protože ji považuji za velmi inspirativní.

The preface to the book reads (translation from Polish): “We live in a world that constantly urges us to judge, classify and evaluate ourselves. We get messages from everywhere that we may not be good enough.” In my opinion, the modern world wants to make us believe that only achievements, titles, certificates, exams, careers, big money, etc. count. We often succumb to this world and its delusions.

Předmluva ke knize zní (překlad z polštiny): “Žijeme ve světě, který nás neustále nabádá, abychom se posuzovali, klasifikovali a hodnotili. Odevšad dostáváme zprávy, že možná nejsme dost dobří.” Podle mého názoru nás chce moderní svět přesvědčit, že se počítají pouze úspěchy, tituly, certifikáty, zkoušky, kariéra, velké peníze atd. Často podléháme tomuto světu a jeho klamům.

In chapter two, the author presents three emotional regulation systems that influence us. These systems are: the threat system, the drive and resource acquisition system, and the contentment and soothing system.

I will not describe them here, as that is not the purpose of this blog post. What I will say briefly is that in order to experience wellbeing, it is important to be aware of the fact that we can work out how to achieve balance and maintain it by appreciating the contentment and soothing system.

Ve druhé kapitole autor představuje tři systémy emoční regulace, které nás ovlivňují. Jedná se o systém detekce ohrožení, systém usilování a hledání zdrojů a systém uspokojení a uklidnění. Nebudu je zde popisovat, protože to není účelem tohoto příspěvku. Stručně řeknu, že pro prožívání pohody je důležité si uvědomit, že můžeme přijít na to, jak dosáhnout rovnováhy a udržet ji tím, že oceníme spokojenost a uklidňující systém.

Let the following excerpt from Chapter Two be an encouragement to read the book under discussion carefully: “(…) if we want to improve or sustain well-being and increase or sustain self-confidence, we need to put in the effort. This effort can make a real difference to our brain and the way our mind works.” (translation from Polish)

Následující úryvek z druhé kapitoly nechť je pobídkou k pečlivému přečtení probírané knihy: “(…) chceme-li zlepšit nebo udržet pohodu a zvýšit nebo udržet sebevědomí, musíme vynaložit úsilí. Toto úsilí může mít skutečný vliv na náš mozek a způsob, jakým naše mysl funguje.”

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvažte se žít. Je to TVŮJ život.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s