Three types of emotional regulation systems (according to Gilbert and Choden, 2019)

Trzy typy systemów regulacji emocjonalnej (według Gilberta i Chodena, 2019)

(This post is in English and Polish)

In Mary Welford’s book ‘The compassionate mind approach to building self-confidence’, the author describes three types of emotional regulation systems. The author writes: “Recent neuroscience research indicates that there are at least three types of emotional regulation systems (areas of the brain that work together to control and maintain our emotions). These systems help us to achieve our basic goals in life. (…) in general terms, they can be summarised as follows:

  • the threat system (…) helps us to detect and respond to various threats in our lives;
  • the drive and resource acquisition system (…) helps us to detect important resources, take an interest in them and derive satisfaction from securing them, enabling us to survive and thrive;
  • the contentment and soothing system (…) helps us to calm and balance the other two systems (…), thus providing a source of positive feelings of peaceful well-being and contentment.” (the translation is from Polish)

W książce Mary Welford zatytułowanej ‘The compassionate mind approach to building self-confidence’ autorka opisuje trzy typy systemów regulacji emocjonalnej. Autorka pisze: “Ostatnie badania z dziedziny neuronauki wskazują, że istnieją co najmniej trzy typy systemów regulacji emocjonalnej (obszarów mózgu, które współpracują ze sobą w celu kontrolowania i podtrzymywania naszych emocji). Systemy te pomagają nam w osiąganiu podstawowych celów życiowych. (…) ogólnie można je podsumować następująco:

  • system wykrywania zagrożeń (…) pomaga nam wykrywać różne zagrożenia w naszym życiu i reagować na nie;
  • system dążenia i poszukiwania zasobów (…) pomaga nam wykrywać ważne zasoby, interesować się nimi i czerpać zadowolenie z ich zabezpieczania, umożliwiając nam przetrwanie oraz rozwój;
  • system zadowolenia i kojenia (…) pomaga nam uspokajać i równoważyć pozostałe dwa systemy (…), stanowiąc tym samym źrodło pozytywnych uczuć spokojnego dobrostanu i zadowolenia.”

According to the author, the three types of systems interact with each other and create patterns in the brain. In everyone’s life we have to deal with these three types of systems, each of us (or almost everyone) is afraid of something, fears something; we all aim for something, we have goals we want to pursue; moreover, we want to be content and happy. Isn’t it true that each of us strives for ‘positive feelings of peaceful well-being and contentment’? Everyone wants to be happy and this is possible with the right approach to wellbeing and happiness. The concept of ‘happiness for no reason’ is close to my heart, although certainly in my case it is the case that I feel happy no matter what the circumstances are, at least I try to stay calm and well-being. This works for me, I am only afraid of two things, but these fears do not paralyse me. Unfortunately, I cannot write what I am afraid of. Nevertheless, I am one of the happiest people in the world. And how is it with you, my reader, how is the situation with your wellbeing and sense of happiness? Answer for yourself.

Według autorki trzy typy systemów wchodzą ze sobą w interakcje i tworzą wzorce w mózgu. W życiu każdego z nas mamy do czynienia z tymi trzema typami systemów, każdy z nas (lub prawie każdy) się czegoś boi, obawia; każdy z nas do czegoś dąży, mamy cele, które chcemy realizować; ponadto chcemy być zadowoleni i szczęśliwi. Czy nie jest prawdą, że każdy z nas dąży do “pozytywnych uczuć spokojnego dobrostanu i zadowolenia”? Każdy chce być szczęśliwy i to jest możliwe z odpowiednim podejściem do dobrostanu i szczęścia. Pojęcie “szczęścia bez powodu” jest mi bliskie, choć na pewno w moim przypadku jest tak, że czuję się szczęśliwy bez względu na okoliczności, przynajmniej staram się zachować spokój i dobrostan. To mi się udaje, boję się tylko dwóch rzeczy, ale te obawy mnie nie paraliżują. Niestety nie mogę napisać czego się boję. Mimo to jestem jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie. A jak jest u Ciebie, mój czytelniku, jak u Ciebie wygląda sytuacja z Twoim dobrostanem i poczuciem szczęścia?

Dare to live. It’s YOUR life.

Odważ się żyć. To Twoje życie.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s