A few paragraphs on anxiety (from my third book).

Několik odstavců o úzkosti (z mé třetí knihy).

(This post is in English and Czech)

“Chapter two. The negative sides of living with fears and anxieties.

The literature on the subject certainly gives many negative sides of living with fears and anxieties. In this book I will concentrate on a few of them (it is not my aim to give an extensive and exhaustive description). As a consequence of human fears, we can observe the following negative attitudes:

  1. avoidance of situations that are associated with danger (e.g. someone who fears talking to strangers avoids social situations and those in which someone might ask or start a conversation)
  2. a lack of taking on challenges in life (e.g. someone who fears not being able to cope with studying at university and gives up applying for university and consequently does not give themselves the chance to make a positive difference)
  3. fear of going beyond one’s comfort zone (e.g. someone accepts his or her current not-so-good job situation, but does not have the courage to leave his or her comfort zone and start looking for a new job; such a person is in a comfort zone, but at the same time this zone limits the person who succumbs to this kind of fear)
  4. avoiding contact with unfamiliar people (which has the effect of limiting one’s opportunities for development, as other people can have a positive influence on us, e.g. they can be role models or inspire us)1

The above-mentioned psychological attitudes can limit personal development to a great extent. A person with anxiety does not want to interact with others, he or she may become somewhat closed in his or her world, which is not (according to him or her) ideal, but this person accepts his or her “limiting” lifestyle.”

Kapitola druhá. Negativní stránky života se strachem a obavami.

Literatura na toto téma jistě uvádí mnoho negativních stránek života se strachem a úzkostmi. V této knize se zaměřím na několik z nich (není mým cílem podat rozsáhlý a vyčerpávající popis). V důsledku lidských obav můžeme pozorovat následující negativní postoje:

  1. vyhýbání se situacím, které jsou spojeny s nebezpečím (např. člověk, který se bojí mluvit s cizími lidmi, se vyhýbá společenským situacím a situacím, ve kterých by ho někdo mohl oslovit nebo s ním navázat rozhovor).
  2. neochota přijímat životní výzvy (např. někdo, kdo se obává, že nezvládne studium na vysoké škole, a proto se vzdá přihlášky na vysokou školu a nedá si šanci na pozitivní změnu).
  3. strach překročit svou komfortní zónu (např. někdo akceptuje svou současnou nepříliš dobrou pracovní situaci, ale nemá odvahu opustit svou komfortní zónu a začít si hledat novou práci; takový člověk se nachází v komfortní zóně, ale zároveň tato zóna omezuje člověka, který tomuto druhu strachu podléhá).
  4. vyhýbání se kontaktu s neznámými lidmi (což má za následek omezení možností rozvoje, protože ostatní lidé na nás mohou mít pozitivní vliv, např. mohou být našimi vzory nebo nás inspirovat)1.

Výše uvedené psychologické postoje mohou do značné míry omezovat osobní rozvoj. Úzkostný člověk nechce komunikovat s ostatními, může se poněkud uzavřít do svého světa, který není (podle něj) ideální, ale tento člověk svůj “omezující” životní styl přijímá.”

Anxiety sometimes has useful functions, but in many life situations it complicates our lives and takes away our peace of mind. In my third book, I recommend some books that have content that is helpful in ‘working through’ anxiety.

Úzkost má někdy užitečné funkce, ale v mnoha životních situacích nám komplikuje život a bere nám klid. Ve své třetí knize doporučuji několik knih, které obsahují obsah, jenž je užitečný při “překonávání” úzkosti.

Dare to live. It’s YOUR life. Odvažte se žít. Je to TVŮJ život.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s