Spiritual development: we are not just a body, we have a soul and a spirit.

Duchovní rozvoj: nejsme jen tělo, máme duši a ducha.

(This post is in English and Czech)

A human being is not just a body, I believe strongly in the teachings of the Catholic Church, I am a Catholic. I believe in having a body, spirit and soul. My soul is immortal, after earthly life there is eternal life, which God wants to give to His children. God is merciful, we will soon celebrate Christmas, the commemoration of the sending of Jesus Christ to earth.

Člověk není jen tělo, pevně věřím v učení katolické církve, jsem katolík. Věřím, že mám tělo, ducha a duši. Moje duše je nesmrtelná, po pozemském životě následuje život věčný, který chce Bůh dát svým dětem. Bůh je milosrdný, brzy budeme slavit Vánoce, památku seslání Ježíše Krista na zem.

Spiritual life and spiritual development are the most important spheres of life for me. I cannot and do not want to neglect this sphere, I want to live close to God, let God guide me through my private and professional life, keep God’s commandments. With God my life has meaning, without God it would be incomplete. You can only live life to the full if you entrust your life to God – this is my personal opinion.

And what do you think about it?

Duchovní život a duchovní rozvoj je pro mě nejdůležitější oblastí života. Nemohu a nechci tuto oblast zanedbávat, chci žít v blízkosti Boha, nechat se jím vést v soukromém i profesním životě, zachovávat Boží přikázání. S Bohem má můj život smysl, bez Boha by byl neúplný. Život můžete žít naplno, jen když ho svěříte Bohu – to je můj osobní názor.
Co si myslíte?

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvažte se žít. Je to TVŮJ život.

Dariusz Łuksik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s