“Meanwhile, how many of us would give much, perhaps even everything, to turn back time…” (Fr Jarosław Grabowski)

“Tymczasem ilu z nas dałoby wiele, może nawet wszystko, by cofnąć czas…” (ks. Jarosław Grabowski)

Time passes and during our lives we make better or worse choices that have consequences. Time cannot be turned back, we can only live in the here and now. And it is right here and now that our lives are happening. Maybe we made mistakes in the past that we regret, maybe we didn’t act with dignity with our values, maybe we were not ok to other people, maybe we were blinded by work, by the money we earned or maybe by jealousy, maybe we didn’t work on ourselves, on our character – so many mistakes we could have made and often did. We can accuse ourselves of a lot and torment ourselves, but it’s not worth it. It is best for our development if we accept our past, but learn from it and start doing better and wiser.

Czas płynie i w ciągu naszego życia dokonujemy lepszych lub gorszych wyborów, które mają swoje konsekwencje. Czasu nie cofniemy, możemy żyć tylko tu i teraz. I właśnie tu i teraz dzieje się nasze życie. Może w przeszłości popełniliśmy błędy, których żałujemy, może nie postępowaliśmy godnie z naszymi wartościami, może byliśmy nie ok dla innych ludzi, może zaślepiła nas praca, zarabiane pieniądze, czy może zazdrość, może nie pracowaliśmy nad sobą, nad naszym charakterem – tyle błędów mogliśmy popełnić i często popełniliśmy. Możemy sobie zarzucić wiele i się zadręczać, ale nie warto tego robić. Najlepiej dla naszego rozwoju będzie, gdy zaakceptujemy naszą przeszłość, ale wyciągniemy z niej wnioski i zaczniemy lepiej i mądrzej postępować.

A new year means hope for a better tomorrow, but this hope has to be helped, you have to start consciously improving your life, you have to pay attention not to make the same mistakes. Listen to those people who wish you well and are honest and reliable, avoid the hypocritical and ill-wishers. I base my comments and observations on my already quite long life – I am 50 years old. I have been happily married for over 23 years and love my wife. I enjoy my work through which I earn my living. I have been writing posts on my blogs for several years (I started on BLOGGER), which has enriched my life a lot. I do not advertise my main blog, although I put its address (DARETOLIVE.BLOG) on my 2 books published at RIDERO.EU (I recommend this company). I have already written three books related to personal development (the first one in July 2021 – to be bought on Amazon; the other two I published with RIDERO.EU and you can buy them there).

My second book is entitled: “Dare to Create the Life You Want”, and the third: “The Anxiety Cure. How to Work Through Fears and Start Living Peacefully”. (the third is only available in Polish and the second in Polish, Russian and English). These books can be purchased as an ebook and in traditional form. If any of my readers would like to buy the above-mentioned books directly from me, please contact me at my mobile phone: 509 643 129 or by email: idlukasik1@wp.pl

Nowy rok to nadzieja na lepsze jutro, ale tej nadziei trzeba pomóc, trzeba zacząć świadomie ulepszać swoje życie, trzeba zwracać uwagę, aby nie popełniać tych samych błędów. Słuchaj tych ludzi, którzy ci dobrze życzą, są uczciwi i wiarygodni, unikaj zakłamanych i źle życzących. Moje uwagi i spostrzeżenia opieram o moje już dość długie życie – mam 50 lat. Jestem szczęśliwym mężem od ponad 23 lat, kocham moją żonę. Lubię moją pracę dzięki której zarabiam na życie. Od kilku lat piszę posty na moich blogach (zacząłem na BLOGGER), co bardzo wzbogaciło moje życie. Nie reklamuję mojego bloga głównego, choć jego adres (DARETOLIVE.BLOG) zamieszczam na moich 2 książkach wydanych w RIDERO.EU (polecam tę firmę). Napisałem już trzy książki związane z rozwojem osobistym (pierwszą w lipcu 2021 – do kupienia na Amazon; dwie następne wydałem z RIDERO.EU i tam je można kupić).

Moja druga książka ma tytuł: “Odważ się stworzyć życie, jakiego pragniesz”, a trzecia: “Lek na lęk. Jak przepracować lęki i zacząć spokojnie żyć?” (trzecia jest dostępna tylko w języku polskim, a druga w języku polskim, rosyjskim i angielskim). Książki te można kupić w postaci ebooka i w formie tradycyjnej. Gdyby ktoś z moich czytelników chciał kupić wymienione wyżej książki bezpośrednio ode mnie proszę o kontakt pod numerem telefonu: 509 643 129 lub emailem: idlukasik1@wp.pl

Fr. J. Grabowski, mentioned in the title of this post, writes in the ‘Sunday’ (in issue one of 1.01.2023): “It seems to me that our problem – that of modern people – is that we are afraid of the future because we see in it only what fills us with fear. Meanwhile, we need to see and appreciate the power of goodness.” Don’t be afraid of the future, be positive about it, you can’t influence everything, but you can influence some things. So: surround yourself with people who are positive about you and your successes, don’t dwell on past mistakes but learn from them for the future, plan your actions with enthusiasm, carry out your plans by working wisely, avoid anything that prevents you from progressing.

Ask yourself questions: 1) in which areas of my life do I want to particularly develop in this year that is starting today? 2) What lessons will you learn from the previous year? 3) What will you change this year? 4) What do you care most about in the topic of personal development?

Wspomniany w tytule tego posta ks. J. Grabowski pisze w “Niedzieli” (w numerze pierwszym z 1.01.2023): “Wydaje mi się, że nasz problem – ludzi współczesnych – polega na tym, iż lękamy się o przyszłość, bo dostrzegamy w niej tylko to, co napełnia nas strachem. Tymczasem trzeba dostrzegać i doceniać siłę dobra.” Nie bój się przyszłości, nastawiaj się pozytywnie do niej, nie masz wpływu na wszystko, ale na pewne rzeczy masz wpływ. A więc: otaczaj się ludźmi, którzy są pozytywnie nastawieni do ciebie i do twoich sukcesów, nie rozpamiętuj przeszłych błędów, ale czerp z nich naukę na przyszłość, z entuzjazmem planuj twoje działania, realizuj swoje plany pracując mądrze, unikaj wszystkiego, co nie pozwala ci się rozwijać.

Zadaj sobie pytania: 1) w których dziedzinach życia chcę się szczególnie rozwijać w tym roku, który się właśnie dziś zaczyna? 2) Jakie wnioski wyciągniesz z poprzedniego roku? 3) Co zmienisz w tym roku? 4) Na czym ci najbardziej zależy w temacie rozwoju osobistego?

I wish you a successful 2023!

Dare to live. It’s YOUR life.

Życzę ci pełnego sukcesów 2023 roku!

Odważ się żyć. To TWOJE życie.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s