What does Pawel Tkaczyk write about the company blog?

Co pisze Paweł Tkaczyk na temat bloga firmowego?

In Pawel Tkaczyk’s book entitled ‘Zakamarki marki’ (in English it would be “The Corners of the Brand”), you can read the following passage (page 157) on the topic of the company blog (the translation from Polish):

“Blog readers are still the elite. But a very influential elite. Studies show that these people are often opinion leaders. If you want your message to break through to the general consciousness, it makes sense to start by convincing blog readers specifically.” P. Tkaczyk also writes that blogs are a great marketing tool, but require a lot of work and expertise.

W książce Pawła Tkaczyka zatytułowanej “Zakamarki marki” można przeczytać następujący fragment (strona 157) na temat bloga firmowego:
“Czytelnicy blogów to nadal elita. Ale elita bardzo wpływowa. Badania pokazują, że ludzie ci niejednokrotnie są liderami opinii. Jeśli chcesz, aby Twoja wiadomość przebiła się do ogólnej świadomości, warto zacząć od przekonania do siebie właśnie czytelników blogów.” P. Tkaczyk pisze też, że blogi są świetnym narzędziem marketingowym, ale wymagają sporo pracy i specjalistycznej wiedzy.

It is difficult to disagree with the author. Blogs require a lot of work and commitment. However, for those who want to share their knowledge on a topic, writing posts can be a sheer pleasure, which I wish for every blogger.

Trudno nie zgodzić się z autorem. Blogi wymagają sporo pracy i zaangażowania. Jednak w przypadku osób, które chcą się dzielić swoją wiedzą na dany temat pisanie postów może być samą przyjemnością, czego życzę każdemu blogerowi.

Dariusz Łukasik,

(blogger since 2017) bloger od 2017 roku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s