What brand monitoring tools does Pawel Tkaczyk recommend in his book “Zakamarki marki?”

Jakie narzędzia do monitorowania marki poleca Paweł Tkaczyk w książce “Zakamarki marki?”

(This post is in English and Polish)

In the book ‘Zakamarki marki’, the author recommends the following brand monitoring tools:

  • Seesmic Desktop
  • Seesmic Web
  • Postling
  • Google Alerts
  • Sprout Social

On pages 172-174, Pawel Tkaczyk describes the above-mentioned tools giving their advantages. The author writes as follows on page 172 (the translation from Polish):

“It is said of social media marketing that it is a conversation to be participated in.” According to the author of the book, the mentioned tools allow to “quickly join the conversation”.

W książce “Zakamarki marki” autor poleca następujące narzędzia do monitorowania marki:

  • Seesmic Desktop
  • Seesmic Web
  • Postling
  • Google Alerts
  • Sprout Social

Na stronach 172-174 Paweł Tkaczyk opisuje wyżej wspomniane narzędzia podając ich zalety. Autor tak pisze na stronie 172: “O marketingu w social media mówi się, że to konwersacje w których należy uczestniczyć” Według autora książki wymienione narzędzia pozwalają na “szybkie włączenie się do konwersacji”.

Pawel Tkaczyk also writes: “If you take social media marketing as seriously as its classic variety, you should definitely pick up one of the tools that allow you to monitor your brand online.”

Paweł Tkaczyk pisze też: “Jeżeli marketing w social media traktujesz tak samo poważnie, jak jego klasyczną odmianę, koniecznie powinieneś przyswoić jedno z narzędzi, pozwalające na monitorowanie marki w internecie.”

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s