THE NEGATIVE SIDES OF LIVING WITH ANXIETIES AND FEARS

(some extracts from my third book)

(NEGATÍVNE STRÁNKY ŽIVOTA S OBAVAMI A STRACHOM)

(This post is in English and Slovak)

“The source literature certainly cites many negative sides of living with anxieties and fears. In this book I will focus on a few of them (it is not my aim to give an extensive and exhaustive description). As a consequence of human anxieties, we can observe the following negative attitudes:”

V pramennej literatúre sa určite uvádza mnoho negatívnych stránok života s obavami a strachom. V tejto knihe sa zameriam na niektoré z nich (nie je mojím cieľom podať ich rozsiahly a vyčerpávajúci opis). Ako dôsledok ľudských obáv môžeme pozorovať nasledujúce negatívne postoje:

  • avoiding situations that are associated with danger (e.g. someone who fears talking to strangers avoids social situations and those in which someone else might ask or start a conversation)
  • lack of taking on life challenges (e.g. someone fears they will not make it at university and gives up applying to university and consequently does not give themselves the chance to make a positive change in their life)
  • anxiety about exceeding one’s comfort zone (e.g. someone accepts his/her current not-so-good job situation, but does not have the courage to leave his/her comfort zone and start looking for a new job; such a person is in his/her comfort zone, but at the same time this zone limits the person who succumbs to this kind of anxiety)
  • avoiding contact with unfamiliar people (with the result that opportunities for development are limited, as other people can have a positive influence on us, e.g. they can be role models or inspire us)1

1M. Kerth, Emocje A-Z. Rozpoznać, zrozumieć, oswoić., p. 52. (this book is in Polish)

  • vyhýbanie sa situáciám, ktoré sú spojené s nebezpečenstvom (napr. človek, ktorý sa bojí rozprávať s cudzími ľuďmi, sa vyhýba spoločenským situáciám a situáciám, v ktorých by ho niekto iný mohol osloviť alebo začať rozhovor).
  • neprijímanie životných výziev (napr. niekto sa bojí, že sa mu nepodarí dostať na univerzitu, a preto sa vzdá prihlášky na univerzitu a následne si nedá šancu na pozitívnu zmenu vo svojom živote)
  • úzkosť z prekročenia svojej komfortnej zóny (napr. niekto akceptuje svoju súčasnú nie príliš dobrú pracovnú situáciu, ale nemá odvahu opustiť svoju komfortnú zónu a začať si hľadať novú prácu; takýto človek sa nachádza vo svojej komfortnej zóne, ale zároveň táto zóna obmedzuje človeka, ktorý podľahne tomuto druhu úzkosti)
  • vyhýbanie sa kontaktu s neznámymi ľuďmi (čo má za následok, že sa obmedzujú možnosti rozvoja, keďže iní ľudia na nás môžu mať pozitívny vplyv, napr. môžu byť pre nás vzorom alebo nás inšpirovať)”

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvážte sa žiť. Je to TVOJ život.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s