A few thoughts on anxieties (from my third book entitled “A Cure for Anxiety”).

Několik myšlenek o úzkosti (z mé třetí knihy s názvem “Lék na úzkost”).

(This post is in English and Czech)

I will share part of my third book in this post. Perhaps it will be of benefit to my readers.

V tomto příspěvku se podělím o část své třetí knihy. Snad to bude pro mé čtenáře přínosné.

  • “CHAPTER THREE.

WHY IS IT WORTH GETTING RID OF
MOST (OR ALL) OF YOUR ANXIETIES?

“KAPITOLA TŘETÍ.
PROČ SE VYPLATÍ ZBAVIT SE
VĚTŠINY (NEBO VŠECH) SVÝCH ÚZKOSTÍ?”

“By working on ourselves (with the help of a therapist or on our own) we are able to “work through” our anxieties little by little. Getting rid of them is freeing, rewarding and opens up new possibilities. When we are afraid, we do not dare to live the way we – in fact – want to live. Anxieties limit us, they want to enslave us and often succeed in doing so.”


“We need to realise that – firstly – living without anxieties (which currently limit us) is POSSIBLE. This is the first step. The second step is to work on ourselves. Imagine not being afraid of all those things (e.g. imagined events) that fill you with more or less anxiety. We cannot and should not let our anxieties take control of us, we are supposed to be the “masters” of our lives, not our anxieties.”

“Když na sobě pracujeme (s pomocí terapeuta nebo sami), jsme schopni se postupně “propracovat” svými úzkostmi. Zbavit se jich je osvobozující, obohacující a otevírá nové možnosti. Když se bojíme, neodvažujeme se žít tak, jak – ve skutečnosti – žít chceme. Úzkosti nás omezují, chtějí nás zotročit a často se jim to daří.”

“Musíme si uvědomit, že – za prvé – žít bez úzkostí (které nás v současnosti omezují) je MOŽNÉ. To je první krok. Druhým krokem je práce na sobě. Představte si, že se nebojíte všech těch věcí (např. představovaných událostí), které vás naplňují větší či menší úzkostí. Nemůžeme a neměli bychom dovolit, aby nás naše úzkosti ovládly, “pány” svého života máme být my, ne naše úzkosti.

“J. Minden encourages you to get rid of your anxieties and even in the title of his book he includes the thought: ‘You are in charge.’ Your current anxieties are not you. They appear in your head, but they are not you, they are just your thoughts that need ‘correction’ and your reaction accordingly.”

“Visualise your future now. Do the following exercise, which I have titled ‘Living without anxieties – visualisation’. Complete the following exercise with your imagined anxiety-free future.”

J. Minden vás vybízí, abyste se zbavili svých obav, a dokonce i v názvu své knihy uvádí myšlenku: “Vy jste pánem. Vaše současné úzkosti nejste vy. Objevují se ve vaší hlavě, ale nejste to vy, jsou to jen vaše myšlenky, které potřebují “opravit”, a podle toho reagovat.”


“Vizualizujte si nyní svou budoucnost. Proveďte následující cvičení, které jsem nazval “Život bez úzkostí – vizualizace”. Dokončete následující cvičení s vaší představou budoucnosti bez úzkostí.

Have a great day.

Mějte skvělý dat.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s