Some thoughts on the book by Jim McManus CSsR

Několik myšlenek ke knize Jima McManuse CSsR

(This post is in English and Czech)

On page 15 of the Polish edition of the book ‘The Inside Job. A Spirituality of True Self-Esteem’ by Jim McManus CSsR we read: “(…) we exist on several levels. We too are made up of atoms, physical structures – as b o d i e s. We too have our functions and purposes – b e h a v i o u r s. Unlike the cup, we also formulate thoughts and have feelings in relation to these functions, these behaviours. This is our p s y c h e, our m i n d. (…) we too can have a symbolic value, a meaning beyond our material existence and practical utility. This is what the search for our s p i r i t u a l self points to: the search for our own meaning, at this third level.”

Na straně 15 polského vydání knihy “The Inside Job. Spiritualita pravé sebeúcty” od Jima McManuse CSsR jsme četli: “(…) existujeme na několika úrovních. I my se skládáme z atomů, fyzických struktur – jako těla. I my máme své funkce a cíle – chování. Na rozdíl od poháru si v souvislosti s těmito funkcemi, s tímto chováním, formulujeme také myšlenky a máme pocity. To je naše psychika, naše mysl. (…) i my můžeme mít symbolickou hodnotu, význam přesahující naši materiální existenci a praktickou užitečnost. K tomu směřuje hledání našeho duchovního já: hledání vlastního smyslu na této třetí úrovni.”

We are not just matter, our life lasts forever, there is a meaning and purpose to our life – living for God and in God. I find the meaning of life in trusting God, in the fact that God has created me to serve the Church and people, and that for my life I will receive an eternal reward – HEAVEN.

Nejsme jen hmota, náš život trvá věčně, náš život má smysl a cíl – žít pro Boha a v Bohu. Smysl života nacházím v důvěře v Boha, v tom, že mě Bůh stvořil, abych sloužil Církvi a lidem, a že za svůj život dostanu věčnou odměnu – NEBE.

Dare to live. It’s YOUR life.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s