“(…) Everyone Is Valuable and Worthy of Respect Regardless of…”(Jim McManus CSsR)

” (…) každý člověk je cenný a hodný úcty bez ohledu na…” (Jim McManus CSsR)

(This post is in English and Czech)

Let me start with a quote from a book I am currently reading. It was written by Jim McManus, its title is: “The Inside Job. A Spirituality of True Self-Esteem”.

On page 75 of my Polish copy we read: “And everyone is valuable and worthy of respect regardless of the wealth of their bank account, their grades in exams, their life record in sprinting, the opinions of those around them. Why is this so difficult for us to accept?” (translation from Polish)

Začnu citátem z knihy, kterou právě čtu. Napsal ji Jim McManus a její název zní: “The Inside Job. Spiritualita pravé sebeúcty”.

Na straně 75 mého polského výtisku se dočteme: “A každý je cenný a hodný úcty bez ohledu na bohatství svého bankovního konta, na známky ze zkoušek, na životní výsledky ve sprintu, na názory svého okolí. Proč je pro nás tak těžké to přijmout?”. (překlad z polštiny)

You and I are valuable because God created us. Your and my value does not depend on our successes and achievements, it does not even depend on how you and I judge ourselves. Your and my value comes from the fact that we are God’s children. The world wants to make us believe that we only have value when we fulfil a plan, when we achieve one success or another. Even the amount of assets we have accumulated does not give us value in God’s eyes. On the other hand, our generosity towards our neighbour pleases God; we can share our goods with those who are failing in life or are in a difficult life situation.

Ty i já jsme cenní, protože nás stvořil Bůh. Tvoje a moje hodnota nezávisí na našich úspěších, dokonce ani na tom, jak se my dva navzájem hodnotíme. Tvoje i moje hodnota vyplývá z toho, že jsme Boží děti. Svět nás chce přesvědčit, že máme hodnotu jen tehdy, když splníme nějaký plán, když dosáhneme toho či onoho úspěchu. Ani množství majetku, který jsme nashromáždili, nám v Božích očích hodnotu nedává. Naproti tomu naše štědrost vůči bližnímu se Bohu líbí; můžeme se o svůj majetek podělit s těmi, kterým se v životě nedaří nebo jsou v těžké životní situaci.

Ps. Let us remember that peace is not everywhere, there is war in Ukraine, let us pray for peace and support the Ukrainian people with our prayers and material aid.

Ps. Pamatujme, že mír není všude, na Ukrajině se válčí, modleme se za mír a podporujme ukrajinský lid modlitbami i materiální pomocí.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s