Rebels on a tight budget (post inspired by Y. Strickler’s book)

Rebeli s obmedzeným rozpočtom (príspevok inšpirovaný knihou Y. Stricklera)

(This post is in English and Slovak)

On pages 158 and 159 of my version of Y. Srickler’s book entitled “This Could be Our Future. A Manifesto for a More Generous World” the following text can be found (translation from Polish):

Na stranách 158 a 159 mojej verzie knihy Y. Sricklera s názvom “Toto môže byť naša budúcnosť. Manifest za štedrejší svet” sa nachádza tento text (preklad z poľštiny):

“Sometimes value is created by what you don’t do. For members of the Financial Independence Retire Early (FIRE) movement, maximising value means not spending money on what they don’t need. Only suckers waste cash.”
(translated from Polish)

“Niekedy sa hodnota vytvára tým, čo nerobíte. Pre členov hnutia za finančnú nezávislosť a skorý odchod do dôchodku (FIRE) maximalizácia hodnoty znamená neutrácať peniaze za to, čo nepotrebujú. Len hlupáci plytvajú hotovosťou.” (preklad z poľštiny)

The author also writes that in the FIRE movement, the purpose of money is not to get rich, but to create security to focus on the true values in life. I really like the FIRE programme, it is in line with how I think about money. In my opinion, that’s why we have financial surpluses, to save them wisely for early retirement, we don’t have to work until retirement age unless we want to. Someone will say that you can’t save from a small salary, but you can save from any amount, it’s a matter of developing a habit. Besides, you can think about increasing your income so that you can save more and invest in assets that do not lose value.

Autor tiež píše, že v hnutí FIRE nie je cieľom peňazí zbohatnúť, ale vytvoriť si istotu, aby sme sa mohli sústrediť na skutočné životné hodnoty. Program FIRE sa mi veľmi páči, je v súlade s tým, ako rozmýšľam o peniazoch. Podľa môjho názoru práve preto máme finančné prebytky, aby sme si ich rozumne šetrili na skorý dôchodok, nemusíme pracovať až do dôchodkového veku, ak nechceme. Niekto povie, že z malého platu sa šetriť nedá, ale šetriť sa dá z akejkoľvek sumy, je to otázka vytvorenia návyku. Okrem toho môžete uvažovať o zvýšení svojho príjmu, aby ste mohli viac sporiť a investovať do aktív, ktoré nestrácajú hodnotu.

If you want to learn more about FIRE’s ideas, you can start at:
https://www.mrmoneymustache.com/about/

and https://www.mrmoneymustache.com/2012/12/18/your-money-or-your-life/

Ak sa chcete dozvedieť viac o myšlienkach FIRE, môžete začať na stránke:
https://www.mrmoneymustache.com/about/

a https://www.mrmoneymustache.com/2012/12/18/your-money-or-your-life/

It is YOU who decides how you spend your money. Think about what you really want in terms of spending/saving your money.

O tom, ako budete míňať svoje peniaze, rozhodujete VY. Premýšľajte o tom, čo skutočne chcete, keď ide o míňanie/úspory vašich peňazí.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s