How do you build brand excellence?

Jak budujete věhlas značky?

(This post is in English and Czech)

Just this month, I am reading a book by Paweł Tkaczyk entitled ‘Zakamarki marki’ (published in Polish by Helion SA). The book is full of valuable content on branding, image building, etc. The subtitle encourages you to read it, it reads: “Things you might not have known, forgotten or overlooked when building your brand” (translation from Polish). In chapter one of the book, Pawel Tkaczyk answers the question that is the title of this post.

Právě tento měsíc čtu knihu Pawła Tkaczyka “Zakamarki marki” (polsky vydanou nakladatelstvím Helion SA). Kniha je plná cenného obsahu o budování značky, image atd. K přečtení vybízí podtitul, který zní: “Věci, o kterých jste možná nevěděli, na které jste zapomněli nebo které jste přehlédli při budování své značky” (překlad z polštiny).
V první kapitole knihy odpovídá Pawel Tkaczyk na otázku, která je názvem tohoto příspěvku.

The author writes: “The answer is simple: through carefully crafted and thoughtful communication. One that goes beyond the standard presentation of a product’s advantages, and focuses on the ‘ways to get there’. The mistake marketers usually make is that they think it is necessary to show the product or its specific advantage at all costs. Meanwhile, it is enough to point out the problem and link the solution to the product.

Autor píše: “Odpověď je jednoduchá: prostřednictvím pečlivě připravené a promyšlené komunikace. Takový, který jde nad rámec standardní prezentace výhod produktu a zaměřuje se na “způsoby, jak se k němu dostat”. Chybou, které se marketéři obvykle dopouštějí, je, že si myslí, že je nutné za každou cenu ukázat produkt nebo jeho konkrétní výhodu. Zatím stačí poukázat na problém a spojit řešení s produktem.

In my opinion, the author is absolutely right: people are looking for products and services that meet their needs and solve their problems, so you need to show the customer that your product or service solves a specific problem; so show customers (or the recipients of your content) how their problems are solved by your product, service or so-called content (if you create something for the Internet, e.g a blog).

Podle mého názoru má autor naprostou pravdu: lidé hledají produkty a služby, které splňují jejich potřeby a řeší jejich problémy, takže musíte zákazníkovi ukázat, že váš produkt nebo služba řeší konkrétní problém; tedy ukázat zákazníkům (příjemcům vašeho obsahu), jaké jejich problémy řeší váš produkt, služba nebo tzv. obsah (pokud vytváříte něco pro internet, např. blog).

I encourage you to read the entire book by Pawel Tkaczyk, in an accessible way the author writes about the many nuances of branding.

Doporučuji vám přečíst si celou knihu Pawla Tkaczyka, autor v ní přístupnou formou píše o mnoha nuancích brandingu.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvažte se žít. Je to TVŮJ život.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s