“What is the opposite of happiness? Sadness? No.”(comments on what T. Ferriss writes about happiness)

Co jest przeciwieństwem szczęścia? Smutek? Nie.

(komentarz na temat tego, co T. Ferriss pisze o szczęściu)

T. Ferriss writes in his book “The 4-Hour Workweek” that the opposite of happiness is boredom; he also writes that “excitement (…) is in turn a more practical synonym for happiness”.

T. Ferriss pisze w swojej książce “4-godzinny tydzień pracy “, że przeciwieństwem szczęścia jest znudzenie; pisze też, że “podekscytowanie (…) jest z kolei bardziej praktycznym synonimem szczęścia

It seems to me that Timothy Ferris is right. We can ‘measure’ happiness or level of happiness by our excitement, e.g. imagine going to work in the morning: are you excited about it? Or when you are about to go on holiday – does that make you feel happy (also ‘measured’ by your level of excitement).

Wydaje mi się, że Timothy Ferris ma rację. Szczęście lub poziom szczęścia możemy “zmierzyć” naszym podekscytowaniem, np. wyobraź sobie, że idziesz rano do pracy: czy jesteś tym podekscytowany? Albo gdy masz wyjechać na urlop – czy to daje ci poczucie szczęścia (też “mierzone” poziomem ekscytacji).

Everyone wants to be happy, everyone can measure their level of happiness by the degree of excitement, e.g. excitement about work, holidays, passing an exam. Feeling happy and excited helps us to live fruitfully, to live in harmony.

Każdy chce być szczęśliwy, każdy może zmierzyć poziom swego szczęścia stopniem podekscytowania, np. podekscytowania pracą, wakacjami, zdanym egzaminem. Poczucie szczęścia
i podekscytowanie pomagają nam owocnie żyć, żyć w harmonii.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odważ się żyć. To TWOJE życie.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s