“The power to change our future lies within ourselves.” (Anthony Robbins)

“Sílu změnit naši budoucnost máme my sami.” (Anthony Robbins)

(This post is written in two languages: English and Czech)

I encourage you to read this post carefully: it could be the start of your transformation, as I comment on the important words of Anthony Robbins from his book ‘Letters to a Friend’.

Doporučuji vám, abyste si pozorně přečetli tento příspěvek: mohl by být začátkem vaší proměny, protože komentuji důležitá slova Anthonyho Robbinse z jeho knihy “Dopisy příteli”.

Let me start with a quote from the book mentioned above. A. Robbins writes: “The purpose of my life is to remind people like you and me that the power to change our future lies within ourselves.” Yes, this is the power that lies dormant within us. When we recognise this power, we have a chance to change, to change for the better. When we dare to believe in this power, we can start on a new path, we can set our own goals and achieve them step by step. So, the first step: discover the power within you!

Začnu citátem z výše uvedené knihy. A. Robbins píše: “Smyslem mého života je připomínat lidem jako vy a já, že sílu změnit svou budoucnost máme sami v sobě.” Ano, to je síla, která v nás dřímá; když ji rozpoznáme, máme šanci se změnit, změnit se k lepšímu; když se odvážíme věřit v tuto sílu, můžeme se vydat na novou cestu, můžeme si stanovit vlastní cíle a krok za krokem je uskutečňovat. Takže první krok: objevte v sobě sílu!

A. Robbins writes: “Starting today, each of us can awaken that strength within ourselves and reach for our dreams again.” Start today, start asking yourself (preferably daily) if the life you currently lead suits you, if you are fulfilling your dreams, if you are not bored with life, if you have a life purpose and/or passion. These are very important questions. Maybe deep down you feel that you need a change, a new, more fulfilling job, etc. Dare to ask yourself questions about the meaning and purpose of your life.

Další A. Robbins píše: “Počínaje dneškem může každý z nás v sobě probudit tuto sílu a znovu dosáhnout svých snů.” Začněte dnes, začněte se sami sebe ptát (nejlépe denně), zda vám život, který v současnosti vedete, vyhovuje, zda si plníte své sny, zda vás život nenudí, zda máte životní cíl a/nebo vášeň. To jsou velmi důležité otázky. Možná v hloubi duše cítíte, že potřebujete změnu, novou, více naplňující práci apod. Odvažte se klást si otázky o smyslu a účelu svého života.

And one more quote (very relevant to achieving success in life): “However, a positive attitude alone is not enough to change your life. You must have strategies, plans that will lead you step by step to change the way you think, feel and act from today for the rest of your life.” Positive thinking alone will not change anything. If you dream of success you must include planning, changing your plans, adapting to your current situation, courageously moving forward despite making mistakes. Your mindset about yourself and the world of possibilities will lead you to success when you let it and set your mind to it. You also need to be patient. Intelligent work backed by persistence should bring results.

A ještě jeden citát (velmi důležitý pro dosažení životního úspěchu): “Samotný pozitivní přístup však ke změně života nestačí. Musíte mít strategie, plány, které vás krok za krokem povedou ke změně způsobu myšlení, cítění a jednání ode dneška až do konce života.” Pozitivní myšlení samo o sobě nic nezmění. Pokud sníte o úspěchu, musíte zahrnout plánování, měnit své plány, přizpůsobovat se aktuální situaci, odvážně postupovat vpřed, přestože děláte chyby. Vaše myšlení o sobě samém a o světě možností vás povede k úspěchu, když mu to dovolíte a když se k tomu odhodláte. Musíte být také trpěliví. Inteligentní práce podpořená vytrvalostí by měla přinést výsledky.

If you want to learn something about Anthony Robbins then take a look here:
https://www.tonyrobbins.com/biography/

Pokud se chcete dozvědět něco o Anthonym Robbinsovi, podívejte se sem:
https://www.tonyrobbins.com/biography/

Conclusion:

Nothing will be done by itself, get to work on your mindset, start changing and monitor your progress! Dare to live, it’s YOUR life!

Nic nepůjde samo, začněte pracovat na svém myšlení, začněte se měnit a sledujte svůj pokrok! Odvažte se žít, je to váš život!

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s