“The Storyteller’s Secret” – some quotes and ideas from Carmine Gallo’s book

(“Tajomstvá rozprávačov” – niektoré citáty a myšlienky z knihy Carmine Gallo)

(This post is in English and Slovak)

The book mentioned in the title of this post is about 300 pages long (the Polish edition) and is full of evidence that storytelling is a great tool with several applications in the current world (e.g. to educate the audience). Carmine Gallo, a storytelling expert, “reveals the secrets of creating great narratives that inspire, motivate, educate, build brands, create social movements and change lives”.

Kniha uvedená v názve tohto príspevku má približne 300 strán (poľské vydanie) a je plná dôkazov o tom, že rozprávanie príbehov je skvelý nástroj s viacerými aplikáciami v súčasnom svete (napr. na vzdelávanie publika). Carmine Gallo, odborník na rozprávanie príbehov, “odhaľuje tajomstvá tvorby skvelých príbehov, ktoré inšpirujú, motivujú, vzdelávajú, budujú značky, vytvárajú sociálne hnutia a menia životy”.

If you want to know more about the book and its author look here:

Ak sa chcete dozvedieť viac o knihe a jej autorovi, pozrite sa sem:

I will give some quotes from the book:
(translations from Polish)
“Without passion it is basically impossible to be a good storyteller. Passion sparks energy, and without energy, enthusiasm and excitement, it is very difficult to hold the attention of your audience.”

“The people crazy enough to think they can change the world are the ones who change it.” (Steve Jobs)

“You can have even the best product or idea in the world, but if people can’t understand the problems it’s supposed to solve – they won’t be convinced.”

Uvediem niekoľko citátov z predmetnej knihy:
“Bez vášne je v podstate nemožné byť dobrým rozprávačom. Vášeň vyvoláva energiu a bez energie, nadšenia a vzrušenia je veľmi ťažké udržať pozornosť publika.”

“Ľudia, ktorí sú dosť blázniví na to, aby si mysleli, že môžu zmeniť svet, ho zmenia.” (Steve Jobs)

“Môžete mať aj ten najlepší produkt alebo nápad na svete, ale ak ľudia nerozumejú problémom, ktoré má vyriešiť, nepresvedčí ich to.”

By using storytelling you can:

 • educate
 • do charity work
 • inspire your team
 • create a culture
 • create a memorable speech
  Remember that “narrative is your most valuable asset and competitive advantage”.

Pomocou rozprávania príbehov môžete:

 • vzdelávať
 • vykonávať charitatívnu činnosť
 • inšpirovať svoj tím
 • vytvoriť kultúru
 • vytvoriť zapamätateľný prejav
  Pamätajte, že “rozprávanie je vaším najcennejším aktívom a konkurenčnou výhodou”.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odvážte sa žiť. Je to Tvoj život.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s