“Two men came to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector” (Gospel according to St Luke, chapter 18).

(“Dva muži přišli do chrámu, aby se modlili, jeden farizeus a druhý celník” (Evangelium podle svatého Lukáše, kapitola 18).

(own translation from the Polish text / vlastní překlad z polského textu)

(This post is in English and Czech)

The Pharisee came to boast before God what a good man he was, the tax collector beat his breast and asked God for mercy. Which attitude should we imitate? Jesus himself answers this question for us: we are to imitate the tax collector, to be humble.

Farizeus se přišel před Boha pochlubit, jaký je dobrý člověk, celník se bil v prsa a prosil Boha o milost. Který postoj bychom měli napodobovat? Na tuto otázku nám odpovídá sám Ježíš: máme napodobovat celníka, být pokorní.

O Jesus, meek and humble, make my heart according to your heart.

Ježíši, tichý a pokorný, učiň mé srdce podle svého srdce.

daretolive72

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s