“Never complain, never explain. Resist the temptation to defend yourself or make excuses.”― Brian Tracy

(“Nigdy nie narzekaj, nigdy się nie tłumacz. Oprzyj się pokusie, by się bronić lub szukać wymówek”. Brian Tracy)

(This post is in English and Polish)

Never complain.

Never complain, because it doesn’t lead to anything good. Complaining weakens you, leads you astray and prevents you from focusing on a positive approach to life and your plans. Why should you complain? It’s – on the whole – stupid, because by doing so you don’t give yourself a chance to achieve what you want to achieve. Don’t complain about the circumstances, look for solutions which will allow you to go further.

Nigdy nie narzekaj, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Narzekanie cię osłabia, kieruje na bezdroża, nie pozwala ci skupiać się na pozytywnym podejściu do życia i twoich planów. Po co masz narzekać? To – w sumie – głupie, bo nie dajesz w ten sposób sobie szansy na to, co chcesz osiągnąć. Nie narzekaj na okoliczności, szukaj rozwiązań, które pozwolą ci iść dalej w kierunku celu.

Never explain.

Never explain yourself. Don’t explain to yourself or others why things are the way they are and not the way they are; things are the way they are and YOU are primarily responsible for the life situation you find yourself in; YOU have (and have had) influence over your actions and choices, YOU have (or have not) guided your development. So don’t look for explanations as to why you don’t have this or that. Instead, take an honest stock of your achievements and – if you feel like it – make better decisions and face life and its challenges. It’s never too late for good decisions.

Nigdy się nie tłumacz. Nie tłumacz sobie i innym ludziom, dlaczego jest tak, a nie inaczej; jest tak, jak jest i to TY w głównej mierze jesteś odpowiedzialny za to, w jakiej sytuacji życiowej się znajdujesz; TY masz (i miałeś) wpływ na twoje działania i wybory, to TY kierowałeś (lub nie) twoim rozwojem. Więc nie szukaj wytłumaczeń dlaczego nie masz tego lub tamtego. Zamiast tego zrób uczciwe podsumowanie twoich osiągnięć i – jeśli masz na to ochotę – podejmij lepsze decyzje i staw czoło życiu i wyzwaniom. Nigdy nie jest za późno na dobre decyzje.

Don’t make excuses. Simply take matters into your own hands, take the wheel of your life and steer it effectively.

Nie szukaj wymówek. Wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce, przejąć ster swojego życia i skutecznie nim kierować.

Dare to live. It’s YOUR life.

Odważ się żyć. To Twoje życie.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s